Xuất xứ bất lợi

Tên Q: Xuất xứ bất lợi
ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Khiêu Đình Hưng binh và điểm doanh trại phe Thục 5000
Địa điểm: Kinh Châu (Bắc)
Phần thưởng:
+Chọn 1: đổi Nhẫn đầu hổ lấy Hổ bao nhất kích(+50def +4agi + bạo kích).
+Chọn 2: 0.3% exp
Nhiệm vụ tiếp theo: Xuất xứ Ngũ Hoát
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Thuỷ Kính trang nc với Khiêu Đình trưởng, chọn gia nhập bên Thục, bạn sẽ được chuyển đến map chiến trường để làm Q.
– Vào binh trướng Bạch Đế nc với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
– Lên Thanh Thành sơn (trong cùng map chiến trường), nc với Lý Ý.
– Về binh trướng Bạch Đế nc với Lưu Bị, đồng ý tìm 41 Thục Địa Tuyên Chỉ (đánh sơn tặc Bạch Đế).
– Tìm đủ quay lại nói chuyện với Lưu Bị.
– Ra ngoài trướng đối thoại.
– Quay lại trướng hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu