Trình Phổ – Cheng Pu – 程普

Trình Phổ – Cheng Pu – 程普

Trình Phổ, tự là Đức Mưu, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người ở Thổ Ngân, Tả Bắc Hà, nay là quận Phong Nhuận, tỉnh Hà Bắc, Dự Châu.

Trình Phổ được tả vóc dáng to lớn hơn người, tính tình ôn hòa, ham học hỏi, lại có mưu trí và giỏi ứng biến. Ông tham gia cùng Tôn Kiên chinh chiến nhiều nơi từ quân Khăn Vàng đến Lưu Biểu, trên người không chỗ nào không có sẹo.

Sau khi Tôn Kiên chết, Tôn Sách lên thay, Trình Phổ tham gia vào tất cả các trận đánh lớn nhỏ cùng Tôn Sách bình định vùng Giang Đông. Ngoài ra, ông còn tham gia vào việc dập tan các quân phiến loạn và an ủi lòng dân.

Năm 200, Tôn Sách chết, Trình Phổ cùng Trương Chiêu phò tá em trai là Tôn Quyền. Trình Phổ tham gia vào chiến dịch tận diệt Hoàng Tổ ở Giang Hạ, báo thù cho cha Tôn Sách và Tôn Quyền.

Sau đó, năm 208, cùng Chu Du với 3 vạn quân đại thắng tại Xích Bích, rồi lại tiếp tục đánh đuổi Tào Nhân ở Nam Quận.

Năm 215, Tôn Quyền giao thỏa với Lưu Bị, Trình Phổ trở về giữ chức Thái thú Giang Hạ, được thăng làm Đăng khấu tướng quân.

Sau đó, sử sách không còn nhắc gì về ông.

Trong TS Online, Trình Phổ ngoài tham gia vào hầu như tất cả các nhiệm vụ tái hiện các trận đánh lớn của nhà Ngô, còn có các nhiệm vụ nhỏ lẻ để thể hiện riêng con người ông. Ngoài ra, việc trận đánh trả thù của Lưu Bị ở Di Lăng không có sự xuất hiện của Trình Phổ, đủ để thấy ông chết trước thời gian này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trình Phổ

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 115

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân – Liên Kích

Xuất hiện: Kiến Nghiệp Thành – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Trình Phổ xin lỗi, Sơ chiến Hợp Phì, Liệt hỏa Xích Bích, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu