Liệt hỏa Xích Bích

Tên Q: Liệt hỏa Xích Bích
ĐKNV: Hoàn thành Q Ngang Giáo hát thơ
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Random Phục Hổ Huê (nhanh nhẹn + 30, công – 3, lv. 96), Đan Vân Luận Cân (nhanh nhẹn + 30, phòng – 3, lv. 96)
Nhiệm vụ tiếp theo: Hoa Dung gặp Quan Vũ
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Bắc Tào Ngụy Thủy Trại trong Đại Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo.
– Đến Lâu Thuyền đối thoại với Tào Tháo.
– Đến Dinh Tào Tháo đối thoại với Tào Tháo.
– Về Lâu Thuyền đối thoại với Tào Tháo.
– Xem xong kế hoạch ta đối thoại tiếp với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ, lúc này Tào Tháo bị thương gia nhập đội ngũ của bạn,
– Sau khi cho Tào Tháo xuất trận ta vào đối thoại với Hoàng Cái và chiến đấu với Thành Đương, Đinh Phụng, Hoàng Cái, Tưởng Khâm, Tôn Phổ, Tinh Đấu Sĩ 3 người.
– Thắng lợi trong trại ta đối thoại với Tào Hưu và vào chiến đấu với Gia Tề, Trình Tư, Đổng Trạc, Hoàng Bỉnh, Chu Tuấn, Vân Mộng Thủy Binh 5 người.
– Thắng lợi trong trại ta đối thoại với Lữ Hổ và vào chiến đấu với Chu Hoàn, Lăng Thống, Trần Võ, Phan Chương, Chu Nhiên, Độ Vệ Võ 5 người.
– Thắng lợi trong trại ta đối thoại với Tào Thuần và vào chiến đấu với Gia Cát Cẩn, Tôn Bạch, Hàn Đương, Từ Thịnh, Công Tôn Dương, Vững Đà Thủ 5 người.
– Thắng lợi ta chạy đến Trại Môn Khẩu đối thoại với Lữ Mông và vào chiến đấu với Trương Hoành, Lỗ Túc, Chu Thái, Trình Phổ, Liệt Trảm Sĩ 7 người.
– Thắng lợi ta đối thoại với Tôn Quyền và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lục Tốn, Tôn Quyền, Chu Du, Cam Ninh, Thô Kích Thủ 10 người.
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu