Trình Bỉnh – Cheng Bing – 程秉

Trình Bỉnh – Cheng Bing – 程秉

Trình Bỉnh, tự là Đức Xu, là một quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở huyện Nam Đốn, quận Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, Kinh Châu.

Thời trẻ, ông theo học Trịnh Huyền, sau né tránh chiến loạn mà rời đến Giao Châu, theo học và đàm đạo với Lưu Hi, được thái thú Giao Chỉ Sĩ Nhiếp tịch làm Trưởng sử.

Tôn Quyền biết được thanh danh của ông nên lấy lễ đến mời chào. Năm 220, Tôn Đăng được lập làm Thái Tử, Trình Bỉnh đến Giang Đông, được bổ nhiệm làm Thái tử thái phó.

Năm 225, Trình Bỉnh giữ chức Thái thường, Tôn Đăng nghênh cưới con gái của Chu Du. Trình Bỉnh căn dặn thái tử sau khi cưới vợ phải duy trì lễ pháp Nho giáo. Tôn Đăng thuận lời nghe theo.

Trình Bỉnh sau đó bệnh chết khi đương chức, không rõ nguyên do.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa kể thêm ông từng đối chấp với Gia Cát Lượng trước trận Xích Bích và bị Gia Cát Lượng bẻ lại cho ứ họng không nói thêm được gì. Ông còn đi sứ cho Tôn Quyền sau đợt tấn công ở Di Lăng của Lưu Bị. Lưu Bị giận dữ đòi giết sứ nhưng bị các quan thần can ngăn và Trình Bỉnh trốn thoát được.

Trong TS Online, có tường thuật lại chi tiết việc tạo lập liên minh giữa hai nhà Tôn Lưu trước đợt tấn công của quân Tào trong trận Xích Bích bằng viện thử tài hiểu biết, mà tại đây, nhân vật người chơi sẽ hóa thân thay thế cho Gia Cát Lượng để trả lời toàn bộ những kiến thức mà các quyền thần nhà Ngô đưa ra.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trình Bỉnh

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 69

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Hồng Thủy

Xuất hiện: Nhà Trình Bỉnh – Bộ Lạc Thượng Hiểu – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chiêu lạm nhân tài, Biện luận với trung nhân

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu