Trần Vũ – Chen Wu – 陳武

Trần Vũ – Chen Wu – 陳武

Trần Vũ (hay Trần Võ) là một viên tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người Lư Giang huyện Tùng Tư tỉnh Hồ Bắc, Kinh Bắc.

Trần Vũ là người được miêu tả luôn xông xáo đi tiên phong chém giết. Ông xuất hiện trong chiến dịch thảo phạt Giang Đông của Tôn Sách. Ban Đầu ông trợ giúp Chu Du đánh úp lấy Khúc A, sau đó theo phò tá Tôn Sách, được sai đi đánh bọn Tiết Lễ và lập công lớn. Ông còn tiết tục lập công trong việc bắt Thái Sử Từ và triệt hạ bọn Nghiêm Bạch Hổ, tạo dựng nền móng hình thành nhà Đông Ngô.

Sau trận Xích Bích, quân Ngô do Chu Du chỉ huy tập kích quân Tào, Trần Vũ cũng theo và được sai tấn công mé Bắc thành. Nhưng rốt cuộc, quân Ngô chịu tổn thất binh lực mà quân Thục hưởng lợi phần hơn trong chiến dịch này.

Tiếp đó, trong trận Hợp Phì, Trần Vũ cùng các tướng Hàn Đương, Chu Thái, Phan Chương cản trở đợt tiến của phe Tào, sau đó phản công.

Tuy nhiên, lần 2 ở Hợp Phì, Trần Vũ chỉ được sai đi tuần phòng ở bờ sông. Nghe tiếng chém giết bên kia sông, Trần Vũ nổi máu tiên phong, tự ý dẫn một toán quân đến. Vừa gặp Bàng Đức, lúc này dưới trướng Trương Liêu, hai bên ùa vào giao chiến. Do không chỉ một toán quân và không có tiếp viện, Trần Vũ bị đuổi chạy tới rừng cây cối rậm rạp tận cửa hang. Đường cùng, Trần Vũ quay lại đánh nhau, nhưng tay áo vướng vào cành cây nên bị Bàng Đức chém chết.

Quân Ngô sau đó phản công và đánh lui được quân Tào. Tôn Quyền cho người tìm thấy xác Trần Vũ thì vô cùng thương tiếc mà lo ma chay đồng thời cấp bổng lộc cho gia đình ông.

Trong TS Online, cũng giống như các viên tướng khác của nhà Đông Ngô, Trần Vũ xuất hiện trong hầu hết các nhiệm vụ tái hiện các trận đánh của quân Tôn Quyền.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trần Võ

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 98

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Đỉnh núi Kiến An – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cái gì cũng hỏi Chu Du, Liệt hỏa Xích Bích, Chu Du anh hùng yến, Giang Lăng đẫm máu, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu