Trương Hoành – Zhang Hong – 張紘

Trương Hoành – Zhang Hong – 張紘

Trương Hoành (hay Trương Nhung), tự là Tử Cương, là mưu sĩ nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người quận Quảng Lăng, nay là Dương Châu tỉnh Giang Tô, Từ Châu.

Cuối thời Đông Hán, xã hội loạn lạc, Trương Hoành rời về Giang Đô. Gặp Tôn Sách lúc đang chịu tang mẹ. Sau nhiều lần khước từ, ông đành nhận lời làm mưu sĩ cho Tôn Sách. Cùng với Trương Chiêu được người đời gọi là “hai họ Trương”.

Chính Trương Hoành là người bày kế cho Tôn Sách rời Đan Dương, dưới trướng Viên Thuật, sang Ngô Quận và Cối Kê tập hợp binh mã. Ông cũng đích thân đứng ra tập hợp thêm lực lượng cho Tôn Sách.

Trương Hoành làm mưu sĩ cho Tôn Sách trong quá trình chiếm đóng các quận Dương Châu, thiết lập chính quyền Đông Ngô sơ khởi. Ngoài ra, ông còn phụ trách các thư từ và công văn trong quan hệ với triều đình Hán Hiến Đế.

Năm 200, Tôn Sách qua đời, Trương Hoành theo giúp Tôn Quyền, khuyên Tôn Quyền phát triển huyện Mạt Lăng làm đất đóng đô.

Mười hai năm sau (212), Trương Hoành chết ở tuổi 60, Tôn Quyền nghe lời ông dời đô đến Mạt Lăng, sau đổi tên thành Kiến Nghiệp.

Sau này, các triều đại kế tục là Đông Tấn, Lưu Tống, Nam Tề, Lương và Trần đều đóng đô ở đây, và được đổi tên thành Kiến Khang. Sử sách gọi là Lục Triều.

Trong TS Online, khác với sự mờ nhạt khi được nhắc tới rất ít trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, game phân bổ vai trò của Trương Hoành vào đa số các nhiệm vụ tái hiện những bước đi quan trọng của nhà Đông Ngô.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Nhung

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 118

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Dũng Tuyền – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Thành Ngô Quận – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thạch đầu thành, Chiến hữu dã man của tôi, Chiêu lãm danh sĩ, Tìm kiếm nhân tài tại Đông Ngô, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu