Khiêu Đình đại chiến

Tên Q: Khiêu Đình đại chiến
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Nhẫn Vân Rồng (DEF +70,LV 15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Quyền xưng thần
Nội dung nhiệm vụ:
+ Dùng lệnh “/dt 3” để nhận 5000 điểm doanh trận phe Ngô
+ Đến đường lớn Kiến Nghiệp đối thoại với Quân Nhu quan
-Nếu điểm doanh trận Ngô < 200 thì tìm Rượu Thiệu Hưng x5 (Báo Quân Vệ – tầng 3 Chu Thành Trại – Kinh Bắc), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 20 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 200 và < 800 thì tìm Đao Giang Ngạc (LV15, ATK+6), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 60 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 800 và < 2000 thì tìm Mũ Xích Hổ (LV 20, DEF + 8, AGI – 1), giao cho Quân nhu quan thì nhận được 120 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 2000 và < 4000 thì tìm Bùa Toàn Trị Liệu x10, giao cho Quân nhu quan thì nhận được 200 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu điểm doanh trận Ngô >= 4000 và < 5000 thì tìm bắt Bạch Mã, giao cho Quân nhu quan thì nhận được 500 điểm doanh trận Ngô.
-Nếu đủ 5000 điểm doanh trận Ngô thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu