Tôn Càn – Sun Gan – 孫乾

Tôn Càn – Sun Gan – 孫乾

Tôn Càn (bản dịch trong game là Tôn Cang), tự là Công Hựu, là một chính trị gia phục vụ Lưu Bị trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại thị trấn Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Thanh Châu.

Trước khi theo phục vụ Lưu Bị, Tôn Càn phục vụ cho Đào Khiêm, chủ thành Từ Châu cùng với Mi Phương và Mi Trúc. Sau Đào Khiêm chết, Tôn Càn theo về với Lưu Bị, ông là quân sư thân tín của Lưu Bị, thường được giao nhiệm vụ làm sứ giả truyền các thông điệp của Lưu Bị. Ông thể hiện rõ lòng trong thành, quyết theo Lưu Bị đến cùng trong trận Trường Bản, dù cho quân Tào tại đó rất đông và mạnh.

Theo La Quán Trung, Tôn Càn được miêu tả theo y như chính sử, đồng thời thêm một số chi tiết vào tính cách nhân vật ông. Tại đây, Tôn Càn giống như một người “chuyên” đi giải hòa sau những xung đột giữ các tướng khác. Nổi bật nhất là sự hiểu lầm giữa Quan Vũ và Trương Phi tại Cổ Thành. Ông còn đứng ra làm mai đại diện cho nhà trai giữa cuộc hôn nhân của Lưu Bị và Tôn Thượng Hương (nhà gái do Lã Phạm). Tôn Càn còn theo lệnh Lưu Bị hối lộ Dương Tùng đi dèm pha Mã Siêu với Trương Lỗ, khiến họ bất đồng chèn ép Mã Siêu buộc y theo về với Lưu Bị.

Trong TS Online, tên ông được viết là Tôn Cang, và mọi sự kiện chính theo như chính sử về cuộc đời ông đều được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Cang

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 46

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Cửa thành Bình Nguyên – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Qua 5 ải chém 6 tướng, Giúp Tôn Càng, Truy kích chiến Trường Bản

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu