Posted in Pet - Võ tướng

Khứ Ti – Qu Bei – 去卑

Khứ Ti – Qu Bei – 去卑 Khứ Ti là Hữu Hiền Vương tộc Thiết Phất bộ phía Nam Hung Nô vào thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平 Thôi Châu Bình là một học giả sống vào thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung…

Posted in Pet - Võ tướng

Quách Viện – Guo Yuan – 郭援

Quách Viện – Guo Yuan – 郭援 Quách Viện là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Viên Thượng trong cuộc chiến quân phiệt cuối…

Posted in Pet - Võ tướng

Tô Điền – Su You – 蘇由

Tô Điền – Su You – 蘇由 Tô Điền là thuộc hạ của Viên Thượng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Mông – Li Meng – 李蒙

Lý Mông – Li Meng – 李蒙 Lý Mông là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Đổng Trác cuối thời kỳ Đông Hán. Không…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Hoàng – Dong Huang -董璜

Đổng Hoàng – Dong Huang –董璜 Đổng Hoàng là một nhân vật xuất hiện cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoa Hùng – Hua Xiong – 華雄

Hoa Hùng – Hua Xiong – 華雄 Hoa Hùng, tự là Diệp Hùng, là một đô đốc phục vụ dưới trướng Đổng Trác cuối thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Tả Linh – Zuo Ling – 左靈

Tả Linh – Zuo Ling – 左靈 Tả Linh là một nhân vật chính trị cuối thời kỳ Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Trần Cung – Chen Gong – 陳宮

Trần Cung – Chen Gong – 陳宮 Trần Cung là một mưu sĩ phục vụ dưới trướng quân phiệt Lữ Bố vào đầu thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Quách Đồ – Guo Tu – 郭圖

Quách Đồ – Guo Tu – 郭圖 Quách Đồ là một mưu sĩ phục vụ dưới trướng Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông…