Khương Tự – Jiang Xu – 姜敘

Khương Tự – Jiang Xu – 姜敘

Khương Tự (hay bản dịch trong game là Khương Súc) là một nhân vật nhà Đông Hán, sau được Tào Tháo phái viện binh đến cứu là đã theo nhà Ngụy trong thời Tam Quốc. Ông là người huyện Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Lương Châu.

Khương Tự lớn lên cùng với Dương Phụ, hai người là anh em họ và sau này là tướng lãnh phòng thủ tại Lỗ Thành, Lương Châu

Vào năm Kiến An thứ 18, tức năm 213, Mã Siêu tấn công Ký Thành, sau nhiều ngày bao vây, các quan trong thành lo sợ nên đã mở cửa thành mặc cho lời can ngăn của Dương Phụ. Vừa vào thành, Mã Siêu liền giết cả nhà Vi Khang, vì vì dưới trướng chỉ có Mã Đại và Bàng Đức phụng sự, nên Mã Siêu buộc phải thâu nạp những tướng cũ tại Lỗ Thành trợ giúp mình.

Tuy nhiên, Dương Phụ, Khương Tự, Triệu Ngang, Triệu Cừ, Lương Tự, Lương Khoan đều trung thành với chủ cũ là Vi Khang và quyết báo thù Mã Siêu.

Dương Phụ và Lương Tự khởi binh ở Lỗ Thành, Khương Tự ở Lý Thành, những điểm quan trọng cạnh Ký Thành. Mã Siêu trúng kế huy động toàn bộ binh lực chiếm lại Lỗ Thành và giao Ký Thành cho Lương Khoan và Triệu Cù canh giữ.

Thất bại ở Lỗ Thành, Mã Siêu qua đánh Lý Thành. Mã Siêu bắt được Khương Tự và mẹ của Khương Tự. Bà chửi rủa Mã Siêu vì đã bất nhân mà giết cả nhà Vi Khang. Mã Siêu tức giận giết chết Khương Tự, đốt cả thành phố và bỏ đi.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, có kể thêm việc Tào Tháo sai Hạ Hầu Uyên đem quân viện trợ tới cứu Ký Thành.

Trong TS Online, Khương Tự được miêu tả thông qua hệ thống nhiệm vụ giống y như những gì La Quán Trung kể lại trong tác phẩm của ông.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Khương Súc

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 91

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Phong Hỏa Luân – Cuồng Diêm Trảm

Xuất hiện: Rừng Lịch Thành 1 – Lương Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Dương Phủ mượn binh đánh Mã Siêu, Thất bại ở Ký Huyện

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu