Nguyễn Vũ – Ruan Yu – 阮瑀

Nguyễn Vũ – Ruan Yu – 阮瑀

Nguyễn Vũ (bản dịch trong game dịch thành Nguyễn Ngu), tự Nguyên Du, là một nhà thơ nổi tiếng nhà Đông Hán, sau được Tào Tháo mời về vì ngưỡng mộ tài năng của ông. Ông là người huyện Úy Thị, quận Trần Lưu, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Nguyễn Vũ thuở nhỏ theo học Thái Ung. Sớm bộc lộ khả năng làm thơ xuất chúng. Thơ của Nguyễn Vũ với ngôn từ dung dị, phản ánh những vấn đề xã hội từ tận đáy lòng của tầng lớp nhân dân. Như tác phẩm “Trốn khỏi thành môn” (người viết bài tự dịch) tiếng Anh “Driving Out of Beiguo Gate” tiếng Trung giản thể “驾出北郭门行” phản ánh cảnh những đứa trẻ mồ côi bị mẹ kế ngược đãi dưới chế độ gia trưởng phong kiến, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tác giả đối với vấn đề xã hội và sự cảm thông với các nạn nhân.

Vào thời Kiến An, Đô hộ Tào Hồng muốn ông làm Chưởng thư ký nhưng ông không nhận lời.

Sau đó, Tào Tháo lấy Vũ làm Tư không Quân mưu tế tửu, quản ký thất. Công văn của Tào Tháo đều do Nguyên Vũ và Trần Lâm chấp bút.

Vào lúc Tào Tháo đánh quân Tây Lương ở Trường An năm 211, sai Nguyễn Vũ viết thử gửi cho Hàn Toại, Nguyễn Vũ soạn nhanh thư ngay trên lưng ngựa rồi đưa cho Tào Tháo duyệt. Tào Tháo cầm sẵn bút trên tay để sửa nhưng không thể thêm bớt chữ nào, đủ để thấy tài năng của ông. Sau đó, Vũ được thăng làm Thượng tào duyện thuộc.

Năm Kiến An thứ 17, tức năm 212, Nguyễn Vũ mất.

Trong TS Online, một dấu chấm hỏi to đùng cho người dịch tên ông thành “Nguyễn Ngu”. Ngoài ra, theo như mọi sách sử kể lại, Nguyễn Vũ được Tào Phi kể là một trong 7 danh sĩ kiệt tài thời Kiến An. Ông được vinh danh trong nhiệm vụ tưởng nhớ những danh sĩ này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Nguyễn Ngu

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 68

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Ném Đá – Đá Lăn

Xuất hiện: Thôn Dĩnh Xuyên – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Kiến An Thất Tử

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu