Tuân Uẩn – Xun Yun – 荀惲

Tuân Uẩn – Xun Yun – 荀惲

Tuân Uẩn (hay bản dịch trong game là Tuần Huy) tự là Trường Thiến, là con trưởng của Thượng Thư lệnh Tuân Úc. Ông sinh tại thị xã Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Sử sách không hề kể lại chi tiết cuộc đời ông. Tuy nhiên, Tuân Uẩn được nhắc đến gián tiếp thông qua Tuần Úc (cha) và Tuân Dực (con trai).

Cụ thể, sau khi Tuân Úc bị ép chết sau khi phản đối việc Tào Tháo chèn ép vua Hán lãnh chức Ngụy Vương, vì nể tài năng của Úc nên Tào Tháo cho con trai trưởng của ông là Tuân Uẩn kế vị.

Tuân Uẩn được phong Dũng sĩ trung lang tướng, tước Vạn Tuế đình hầu. Ông lấy con gái của Tào Tháo là An Dương công chúa và có 2 người con trai là Tuân Hàm và Tuân Dực.

Ông lại rất thân với Tào Thực, xa lánh Hạ Hầu Thượng, vì thế Tào Phi rất ghét ông. Mặc dù vậy, Tào Phi đối đại rất tốt với cháu trai, con của em gái mình là Tuân Hàm và Tuân Dực.

Tuân Uẩn chết sớm (giống cha) không rõ nguyên nhân (cũng giống cha), được phong làm Hổ bôn Trung Lang tướng, tước Quảng Dương hương hầu.

Trong TS Online, cũng giống như chính sử và dã sử, TS Online không hề đề cập đến Tuân Uẩn.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tuần Huy

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 93

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Phong Hỏa Luân – Hỏa Long

Xuất hiện: Nhà Tuân Úc – ID Map: 15136 – Thành Thọ Xuân – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu