Hình Trinh – Xing Zhen – 邢貞

Hình Trinh – Xing Zhen – 邢貞

Hình Trinh là một quan viên phục vụ nhà Ngụy vào thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Hà Gian, thị trấn Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Ký Châu.

Sau khi Tào Tháo ép vua Hán phong mình làm Ngụy Công, đã phong Hình Trinh làm trung úy.

Năm 221, Tôn Quyền sai sứ sang hòa hảo với nhà Ngụy, đến ngày 23 tháng 9 cùng năm, Tào Phi sai Hình Trinh đi sứ sang Đông Ngô. Tháng 11 cùng năm, Hình Trinh đến nơi, Tôn Quyền trực tiếp nghênh đón, nhưng Hình Trinh tỏ vẻ kiêu ngạo, không chịu xuống xe (ngựa). Trương Chiêu liền lên tiếng mắng Hình Trinh khinh suất, coi thường người Giang Nam, chẳng lẽ không sợ, nghe vậy ông liền vội vàng xuống xe.

Tuy nhiên, khi vừa xuống xe, thái độ đi sứ của Hình Trinh đã khiến Từ Thịnh tức giận mà nói với các tướng khác rằng “Chúng ta không thể thôn tính Hứa Xương, hay chiếm Lạc Dương, cũng không thể thôn tính Tứ Xuyên, nhưng bắt nhà vua phải liên minh với tên Hình Trinh này, chúng ta không thấy nhục nhã sao?”. Nghe vậy, Hình Trinh nói với tùy tùng rằng “Đông Ngô có tướng như vậy, sớm muộn gì cũng tan nát”.

Sau đó không còn sách nào nhắc đến Hình Trinh nữa.

Trong TS Online, vẫn chưa có nhiệm vụ nào liên quan đến việc đi sứ của Hình Trinh cho nhà Ngụy, nên ông không được nhắc đến trong bất kỳ nhiệm vụ nào.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hình Trinh

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 61

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Phóng Hỏa – Hỏa Tiễn – Vũ Điệu Nóng Bỏng

Xuất hiện: Event giải cứu Nhị Kiều tầng 2

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu