Tư Mã Phu – Sima Fu – 司馬孚

Tư Mã Phu – Sima Fu – 司馬孚

Tư Mã Phu, tự là Thúc Đạt, là một nhà chính trị, nhà quân sự, sống qua các thời kỳ Đông Hán, Tam Quốc và Tây Tấn, là em trai của Tư Mã Ý và là người sống thọ nhất trong Tư Mã Bát Đạt. Ông sinh ra tại huyện Ôn, quận Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Dự Châu.

Tuy sống vào thời loạn, nhưng Tư Mã Phu không vì thế mà theo học binh đao, ông chuyên tâm học sách. Ông không có tiếng Thần Đồng như Tư Mã Lãng, cũng không thông tuệ như Tư Mã Ý, nhưng rất nổi tiếng nhờ sự ham học và siêng năng. Nhờ vậy, ông có quan hệ gần gũi với Tào Thực và được làm Văn học duyện, sau làm Thái tử trung Thứ Tử.

Năm Kiến An thứ 25, tức năm 220, Tào Tháo chết, Tư Mã Phu cùng anh trai Tư Mã Ý hiệp trợ Tào Phi làm thế tử, nhờ đó ông được thăng lên tới Thái Thú Thanh Hà, tước Quan Nội Hầu.

Tào Duệ lên ngôi, Tư Mã Phu được thăng làm Độ chi thượng thư, có công giúp Tư Mã Ý chống lại các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Do đó được thăng làm Thượng Thư tả bộc xạ, kiếm Thượng Thư lệnh, tước Xương Bình đình hầu.

Năm Chính Thủy thứ 10, tức năm 249, Tư Mã Ý phát động sự biến Cao Bình Lăng, lật đổ Tào Sảng, dòng họ Tư Mã chính thức nắm quyền triều đình trên phế đế Tào Phương.

Năm Gia Bình thứ 3, tức năm 251, Tư Mã Ý chết, Tư Mã Phu kế nhiệm chức Thái úy của anh trai. Nhiều lần đích thân xuất chinh chống lại Thục Hán và Đông Ngô, dù tuổi đã ngoài 70.

Năm Chính Nguyên thứ 2, tức năm 255, Tư Mã Phu trấn thử Quan Trung chống lại đợt tiến công của tướng Thục Hán là Khương Duy thành công. Được thăng làm Thái Phó, tước Trường Lạc Công.

Năm Hàm Hi thứ 2, tức 265, Tư Mã Viêm soán ngôi Tào Hoán lập ra nhà Tây Tấn, Tư Mã Phu được phong làm An Bình Vương, chức Thái tế, đứng đầu hàng ngũ tông thất Tây Tấn.

Năm Thái Thủy thứ 8, tức năm  272, Tư Mã Phu qua đời, được ban thụy hiệu An Bình Hiến Vương, Tư Mã Viêm bỏ triều 3 ngày để tang ông vì những đóng góp vô cùng to lớn của ông cho nhà Tây Tấn.

Trong TS Online, Tư Mã Phu chưa được nhắc đến, vì những đóng góp của ông chủ yếu cho nhà Tây Tấn, trong khi hệ thống nhiệm vụ mới chỉ nhắc đến giai đoạn tiền của cuộc Bắc Phạt mà Gia Cát Lượng thân chinh.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tư Mã Phu

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 88

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Cây Tinh – Ném Đá – Đá Lăn

Xuất hiện: Giải cứu Nhị Kiều, tầng 2 – Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không Có

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu