Lương Tập – Liang Xi – 梁習

Lương Tập – Liang Xi – 梁習

Lương Tập là một tướng lĩnh phục vụ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại thành phố Thượng Hải (theo tên ngày nay) tỉnh Hà Nam, Từ Châu.

Lương Tập ban đầu là một quan lại tại quê hương ông, sau theo phục vụ Tào Tháo và được bổ nhiệm làm quan tại đó.

Năm 206, Tào Tháo dẹp tan cuộc bạo loạn ở Bình Châu của tàn dư quân Khăn Vàng, và Lương Tập được chuyển đến trấn thủ Bình Châu. Tại đây vốn xảy ra nhiều bạo loạn, lòng dân bất an, nhưng dưới sự quản lý của Lương Tập, Bình Châu sớm yên ổn và quy phục họ Tào.

Năm 213, Bình Châu được sáp nhập với Ngọc Châu (Việt Châu), và Lương Tập vẫn giữ nguyên chức vị coi sóc vùng này.

Sau khi Tào Phi phế vua Hán để xưng đế, ông đã phân định lại Bình Châu và đặt Lương Tập làm thái thú Bình Châu.

Lương Tập phục vụ tại Bình Châu hơn 20 năm, nhưng ông không hề để của cải lại cho bản thân. Đến thời Tào Duệ, ông được ban thưởng rất nhiều bổng lộc.

Lương Tập chết năm 230.

Trong TS Online, Lương Tập được miêu tả tham gia trong cuộc chiến dẹp tàn dư quân Khăn Vàng của Tào Tháo tại Bình Châu. Đồng thời đã thêm ông vào danh sách những tướng tham gia trận đánh Xích Bích. Ngoài ra, hầu nhưng không có miêu tả gì thêm về việc Lương Tập cai quản tại Bình Châu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lương Tập

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 89

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Cầu – Phong Hỏa Luân – Hỏa Kiếm

Xuất hiện: Nhà Lương Tập – Hà Đông Thành – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bình định Bình Châu, Bàng Thống kế liên hoàn, Ngụy Diên phản chủ, Xích Bích Chu Lang

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu