Diêm Nhu – Yan Rou -阎柔

Diêm Nhu – Yan Rou –阎柔

Diêm Nhu là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán, sau theo hàng Tào Tháo thời kỳ Tam Quốc và phục vụ nhà Ngụy đến thời Tào Phi. Ông là người huyện Quảng Dương, tỉnh Hà Bắc, Ký Châu (Dự Châu).

Diêm Nhu ban đầu là một tù nhân của tộc Ô Hoàn và tộc Tiên Tị, lâu dần trở nên thân thiết và được tin tưởng.

Sau khi Công Tôn Toản giết Lưu Ngu, bộ tộc Tiên Tị và Ô Hoàn đón con ông này là Lưu Hoàn về làm thủ lĩnh, vì xưa Lưu Ngu đối đãi với các bộ tộc biên giới phía Bắc rất tốt.

Từ đó, Diêm Nhu cùng Tiên Vu Phụ dưới sự giúp sức của tộc Ô Hoàn và Tiên Tị, đồng thời có cả quân của Viên Thiệu đã tấn công Bào Khâu, giết hơn 2 vạn quân của Công Tôn Toản, nhân dân các quận Quảng Dương, Đại Quận, Thượng Cốc, Hữu Bắc Binh đều nổi dậy giết chết quan lại do Công Tôn Toản bổ nhiệm.

Năm 200, Diêm Nhu theo hàng Tào Tháo, tham gia vào trận chiến Quan Độ. Đến năm 206, ông đã thuyết phục được các bộ tộc phía Bắc quy hàng nhà Ngụy.

Đến thời Tào Phi, Diêm Nhu nược phong ấn tướng.

Trong TS Online, Diêm Nhu nói riêng, hay các cuộc chiến với các bộ tộc biên giới phía Bắc nói chung không được đề cập nhiều.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Diêm Nhu

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 73

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Luân – Vũ Điệu Nóng Bỏng

Xuất hiện: Tiệm Trà thành Hứa Xương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tấn Ví Nguy Công, Cứu chủ tắm huyết, Xích Bích Chu Lang

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu