Tiên Vu Phụ – Xianyu Fu – 鮮于輔

Tiên Vu Phụ – Xianyu Fu – 鮮于輔

Tiên Vu Phụ từng là tướng dưới quyền Lưu Ngu, quan lại ở huyện Trác, sau theo hàng Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại Mật Vân, Bắc Kinh, U Châu.

Ban đầu, Tiên Vu Phụ phục vụ Lưu Ngu, nhưng đến năm 193, Lưu Ngu bị Công Tôn Toản giết chết. Tiên Vu Phụ phối hợp cùng Diêm Nhu chiêu tập binh mã báo thù cho Lưu Ngu, thủ lĩnh tộc Ô Hoàn cũng giúp sức cho Tiên Vu Phụ, cùng với đó là tộc người Tiên Tị và 10 vạn quân của Viên Thiệu.

Đến năm 199, Công Tôn Toản chết, Viên Thiệu thống nhất miền Bắc. Tuy nhiên, thân cận của Tiên Vu Phụ là Điền Dự khuyên ông nên theo hàng Tào Tháo, vì sau này, chỉ họ Tào mới có thể thống nhất đất nước. Tiên Vu Phụ nghe theo và từ đó chính thức phục vụ Tào Tháo.

Trong trận chiến Quan Độ, ông tham gia trong quân đội do Trương Liêu chỉ huy.

Năm 205, Tào Tháo đại phá Nam Bình. Tiên Vu Phụ chỉ huy đám binh đầu hàng thì bị phiến quân ở Vũ Hán tấn công và bắt giữ. Đến tháng 8 cùng năm, Tào Tháo dẫn quân giải cứu ông.

Tiên Vu Phụ còn phục vụ tới thời Tào Phi, sau đó sử sách không còn ghi chép gì về ông.

Trong TS Online, Tiên Vu Phụ không được nhắc đến trong các cuộc chiến với Công Tôn Toản, vì nhân vật của chúng ta đang trong danh nghĩa theo phe của Viên Thiệu. Còn lại, ông xuất hiện trong một vài nhiệm vụ đơn lẻ. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tiên Du Phụ

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 82

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Luân – Vũ Điệu Nóng Bỏng – Phong Hỏa Luân

Xuất hiện: Động Thiên Độc 4 (ID Map: 13514) – Uyển Thành – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chu Du uổng kế, Cổ thành hội, Thái Văn Cơ thành gia

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu