Vương Trung – Wang Zhong – 王忠

Vương Trung – Wang Zhong – 王忠

Vương Trung là một tướng lĩnh phục vụ cho nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại quận Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây, Tư Lộ.

Cuối thời Đông Hán, nơi Vương Trung đang sinh sống là Tam Phụ gặp nhiều tai nạn, vì quá đói khát nên Vương Trung đã ăn thịt người. Chính điều này làm cớ cho các quan thần khác sau này lấy làm điều để chế giễu.

Vương trung đến Kinh Châu, nhưng không muốn theo Lâu Khuê, nên đã dẫn hơn nghìn người đến quy thuận Tào Tháo, được phong làm Trung Lang Tướng.

Năm 199, Lưu Bị giết Xa Trụ giành lại Từ Châu. Tào Tháo sai Vương Trung cùng Lưu Đại đến đánh nhưng bại trận. La Quán Trung kể lại sự kiện này rằng Vương Trung tiếp chiến Quan Vũ nhưng bại trận. Sau đó Lưu Bị đối đãi tốt với Vương Trung và Lưu Đại rồi thả 2 ông về nhằm muốn hai ông nói đỡ cho mình với Tào Tháo.

Năm 213, Vương Trung góp tiếng trong việc ủng hộ Tào Tháo lên ngôi Ngụy Vương.

Năm 220, Vương Trung tham gia ủng hộ Tào Phi xưng đế.

Năm 242, Vương Trung qua đời.

Trong TS Online, Vương Trung không được khắc họa rõ nét về chi tiết cuộc đời ông, cũng không tham gia vào trận đánh duy nhất sử sách chép lại về ông. Nhưng được lồng ghép vào một vài vai phụ trong các nhiệm vụ liên quan đến các trận đánh của nhà Ngụy.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Vương Trung

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 53

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Cầu – Hỏa Luân

Xuất hiện: Nhà Bác Trần – Vĩnh Xuyên – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bình loạn lâm nguy, Quan Vũ hàng Hán, Thảo phạt Khăn vàng

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu