Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭

Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭

Đổng Chiêu là đại thần cuối thời Đông Hán và là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc. Ông là người quận Định Đào, huyện Tế Âm, tỉnh Sơn Đông, Việt Châu.

Năm 192, chiến tranh quân phiệt giữa các chư hầu nổ ra, Đổng Chiêu theo Viên Thiệu nhưng nhận thấy họ Viên chẳng thể làm được việc lớn lên bỏ mà đi, nửa đường ông gặp Trương Dương và theo ông này.

Tào Tháo muốn liên lạc với Hán Hiến Đế, nhưng phải qua của của Trương Dương. Đổng Chiêu nhận thấy tình hình nên ngầm giúp Tào Tháo khuyên nhủ Trương Dương, sau đó dùng tiền túi để hối hộ Lý Thôi, Quách Dĩ với danh nghĩa Tào Tháo.

Đến năm 195, Lý Thôi và Quách Dĩ trở mặt đánh nhau, Hán Hiến Đế thoát được ra và chạy về phía Đông, được Dương Phụng, Đổng Thừa, Hà Tiêm hộ giá.

Năm 196, nhờ kế sách của Đổng Chiêu, Tào Tháo lừa được Dương Phụng đón được Hán Hiến Đế về sau đó rời đến định đô ở Hứa Xương.

Năm 207, Đổng Chiêu hiến kế đào kênh giải quyết vấn đề chuyển lương cho nhà Ngụy trong trận chiến với Viên Thiệu.

Năm 213, Đổng Chiêu đứng ra kiến nghị Hán Hiến Đế phong Tào Tháo làm Ngụy Vương.

Năm 219, Đổng Chiêu hiến kế làm lộ thông tin Tôn Quyền thông đồng phản lại đánh úp Quan Vũ nhằm tăng nhuệ khí cho binh lính kẹt tại Phàn Thành và làm Quan Vũ phân tâm.

Sau đó, qua các đời con, cháu Tào Tháo, Đổng Chiêu liên tiếp được thăng quan tiến chức.

Đến năm 236, Đổng Chiêu qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Đổng Chiêu chỉ được nhắc tới trong sự kiện bày kế dẹp các chư hầu tranh giành Hán Hiến Đế và rời đô về Hứa Xương.

Trong TS Online, Đổng Chiêu được phác họa tuy không chi tiết như những gì sử sách ghi lại, nhưng phần nào vẫn đỡ sơ sài hơn trong tiểu thuyết của La Quán Trung. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đổng Chiêu

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 103

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Đá Lăn – Vạn Mã Phi Đằng

Xuất hiện: Nhà Đổng Chiêu – Thôn Vĩnh Xuyên – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tấn Ví Nguy Công, Công phòng chiến, Phung nghinh Thiên Tử, Điêu Thuyền về quê, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu