Xa Trụ – Che Zhou – 车胄

Xa Trụ – Che Zhou – 车胄

Xa Trụ (Cư Vệ) là một nhà chính trị phục vụ Tào Tháo trong cuối thời kỳ Tam Quốc. Ông là người Từ Châu.

Năm 194, Đào Khiêm mất, trao lại Từ Châu cho Lưu Bị.

Đến năm 195, Lữ Bố thua trận khi giao tranh với Tào Tháo phải nương nhờ Lưu Bị ở Từ Châu. Lúc này Viên Thuật vì thù hằn Lưu Bị nên đã cấu kết với Lữ Bố nhằm tiêu diệt Lưu Bị.

Năm 198, Lưu Bị thua trận khi Viên Thuật và Lữ Bố hợp sức tấn công, khiến ông phải cầu cứu Tào Tháo.

Đến thnags 10 năm 198, Tào Tháo khởi đại quân đi đánh Từ Châu, cuối cùng bắt được Lữ Bố, và theo lời Lưu Bị, Tào Tháo đem Lữ Bố đi giết.

Sau đó, Tào Tháo không trao trả lại Từ Châu cho Lưu Bị (vốn đã là của ông) mà để Xa Trụ trấn thủ.

Đến năm 199, Tào Tháo cử Chu Linh, Lộ Chiêu và Lưu Bị đến Từ Châu đánh Viên Thuật. Viên Thuật lực yếu, thổ huyết chết, nhân cơ hội đó, Lưu Bị cùng Trương Phi và Quan Vũ giết chết thứ sử Từ Châu là Xa Trụ do Tào Tháo bổ nhiệm mà chiếm lấy Từ Châu.

Trong TS Online, Xa Trụ được dịch là Cư Vệ và không xuất hiện trong hệ thống nhiệm vụ liên quan đến sự kiện Lưu Bị đoạt lại Từ Châu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Cư Vệ

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 95

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hội Tâm Nhất Kích – Vũ Điệu Nóng Bỏng – Cuồng Diêm Trảm

Xuất hiện: Mộ Nguyệt Triều Ca 9 (ID Map: 12589) – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Quan Vũ hàng Hán, Thảo phạt Khăn Vàng

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu