Tưởng Khâm – Jiang Qin – 蒋钦

Tưởng Khâm – Jiang Qin –

Tưởng Khâm (hay Tưởng Khăm), tự là Công Dịch, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người Thọ Xuân, huyện Cửu Giang, Từ Châu.

Tưởng Khâm theo Tôn Sách lúc ông này đến nương nhờ Viên Thuật. Sau theo Sách về Giang Đông, bình định 4 quận Đan Dương, Ngô Quận, Cối Kê và Dự Chương. Rồi giúp đánh dẹp tàn dư quân Khăn Vàng, được thằng làm Tây bộ đô úy.

Năm 215, Tôn Quyền thừa thắng tiến quân đánh Hợp Phì, bị Trương Liêu tập kích ở Tân Bắc cho suýt chết, phải nhờ Cam Ninh, Lăng Thống và Tưởng Khâm lăn xả cứu mới thoát. Nhờ vậy Tưởng Khâm được phong làm Đăng Khấu tướng quân.

Năm 219, Tôn Quyền đánh lén Quan Vũ, Tưởng Khâm lĩnh thủy quân tiến vào sống Miện Thủy, trên đường thì bệnh chết.

Trong TS Online, tuy chết yểu, nhưng Tưởng Khâm được nhắc tới trong hầu như tất cả các trận lơn nhỏ của nhà Đông Ngô trong thời gian ông còn sống. Đặc biệt, ông còn được vinh danh riêng trong một nhiệm vụ để lĩnh ngộ kỹ năng thứ 4 làm của riêng.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tưởng Khăm

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 76

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Nhà Tưởng Khăm – Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không gặp 3 ngày, Tấn công phế thuyền, Kế của Lữ Mông, Đỉnh thần đình, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu