Gia Cát Cẩn – Zhuge Jin – 諸葛瑾

Gia Cát Cẩn –  Zhuge Jin – 諸葛瑾

Gia Cát Cẩn, tự là Tử Du, là đại thần nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Dương Đô, quận Lang Nha, Từ Châu.

Gia Cát Cẩn là anh trai của Gia Cát Lượng. Thời loạn, ông chạy nạn đến Giang Đông, các em ông gửi cho chú là Gia Cát Huyền coi sóc.

Năm 200, Tôn Sách chết, anh rể của Tôn Quyền gặp Gia Cát Cẩn, ngưỡng mộ tài năng, nên giới thiệu Cẩn cho Tôn Quyền. Tôn Quyền phong ông tới chức Trung tư mã.

Năm 208, sau trận Trường Bản, Gia Cát Lượng sang Ngô đi sứ, Tôn Quyền có ý muốn dụ Gia Cát Lượng theo nhà Ngô, nhưng được Gia Cát Cẩn khuyên can mới từ bỏ ý định.

Năm 219, Gia Cát Cẩn tham gia với Lữ Mông đi đánh lén Quan Vũ, ông được ohong làm Tuy nam tướng quân, sau thế chỗ Lữ Mông làm thái thú Nam Quận.

La Quán Trung kể thêm, chính Gia Cát Cẩn là người được sai đi làm sứ hỏi cưới con gái Quan Vũ là Quan Ngân Bình cho con của Tôn Quyền, nhưng bị Quan Vũ chửi mắng và đuổi về.

Sử sách còn kể thêm về việc năm 223, Gia Cát Cẩn dẫn quân giải cứu Chu Nhiên ở Nam Quận. Nhờ kế hỏa công của Phan Chương mới thành công.

Năm 241, Gia Cát Cẩn qua đời, thọ 68 tuổi.

Gia Cát Cẩn được miêu tả là một người có vẻ mặt trầm tư, tính tình nhã nhặn, chi tiêu tiết kiệm.

Trong TS Online, vì việc La Quán Trung làm lu mờ vai trò của ông, nên hầu hết các cuộc đàm phán giữa liên minh Lưu Tôn, Gia Cát Cẩn luôn đứng vai trò trung gian, và không đưa ra nhiều ý kiến.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Gia Cát Cẩn

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 98

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Dũng Tuyền – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Đại Đô Ngô Quận – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Ngô quân bình định, Liệt hỏa Xích Bích

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu