Trần Đăng – Chen Deng – 陳登

Trần Đăng – Chen Deng – 陳登

Trần Đăng, tự Nguyên Long, là một mưu sĩ cuối thời kỳ Đông Hán, đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại thị xã Bi Châu, tỉnh Giang Tô, Từ Châu.

Trần Đăng được mô tả là một người có kiến thức sâu rộng, tài năng vượt trội và có ý chí lớn từ nhỏ.

Ông được đề cử làm Huyện trưởng huyện Đông Dương và rất được lòng người dân tại đây.

Đến năm 194, Tào Tháo đón vua Hán Hiến Đế về Hứa Xương, và tự đề cử làm thừa tướng. Trần Đăng vẫn theo quy chế nhà Hán nên được lệnh diệt trừ Lữ Bố, trấn giữ Từ Châu.

Lựa sức không thể đánh ngay Lữ Bố, Trần Đăng chọn cách làm tay trong cho Tào Tháo và quấy phá Lữ Bố. Ông nhiều lần nịnh nọt cũng như ngăn cản việc Lữ Bố kết thông gia với Viên Thuật. Để đến khi Tào Tháo đã chấn chỉnh xong quân đội, đã phái đại quân đến Từ Châu đánh Lữ Bố, Lữ Bố rút về Bạch Môn cố thủ, nhưng bị vòng vây siết chặt phải ra hàng. Tào Tháo sau đó ra lệnh giết chết Lữ Bố. Nhờ công đó, Trần Đăng được phong làm Phục Ba Tướng Quân.

Những năm tiếp theo, Trần Đăng cai trị quận Quảng Lăng là quận giáp với Dương Châu, nơi thế lực họ Tôn là Tôn Sách đang rất mạnh. Trần Đăng nhận thấy họ Tôn có phần lo ngại về mình nên đã âm thầm cấu kết với những thuộc hạ trước đây của Nghiêm Bạch Hổ, người bị Tôn Sách giết chết để chống lại họ Tôn.

Tôn Sách đáp trả, sai Khuông Kỳ cầm quân tấn công Trần Đăng, nhưng bị ông dùng kế đột kích vào rạng sáng khiến quân Khuông Kỳ không kịp trở tay phải tháo chạy.

Tôn Sách tức tối tự lãnh đạo đại quân tới đánh Trần Đăng, tự nhận thấy không thể chống cự nên ông đã cầu cứu Tào Tháo. Tiếp đó, ông tự mình lãnh đạo một toán quân nhỏ ra khỏi thành hạ trại và vờ như đó là quân tiếp viện. Quân Tôn Sách thấy vậy lo ngại nên rút quân về, Trần Đăng thừa cơ lao lên chém chết hàng vạn quân địch.

Sau trận đó, Trần Đăng được phong làm Thái Thú Đông Thành.

Năm 208, ông qua đời ở tuổi 39 do ngộ độc thực phẩm.

Trong TS Online, Trần Đăng được tái hiện theo như tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, tại đây ông được mô tả như một gián điệp “gió chiều nào ngả chiều đó” không thực sự nổi bật so với những gì sử sách chép lại.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trần Đăng

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 47

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Cầu – Hỏa Luân

Xuất hiện: Quan phủ Từ Châu – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Trận chiến Từ Châu, Trì viện Từ Châu thành, Thuộc hạ Đào Khiêm, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu