Tiệt Giang đoạt A Đấu

Tên Q: Tiệt Giang đoạt A Đấu
ĐKNV: Hoàn thành Q Lưu Bị đến Thục
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Hoa viên Giang Lăng đối thoại với Tôn Thượng Hương.
– Đến Giang Đông Kiến Nghiệp, vào Phú hộ Kiến Nghiệp gặp Ngô quốc thái, sau đó đến quan phủ, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Lâm Giang Đình, xem cảnh Triệu Vân cản Tôn Thương Hương (nhưng ko được), lựa chọn:
+ Chọn 1 Truy đuổi theo Triệu Vân
– Rời khỏi lâm Giang Đình đi lại chiếc thuyền gần Giang Hạ Trại vào chiến đấu với Lạc Thống, Bộ Trắc, Trường Đao Thủ x5, Phi Trạo Binh x3 (phải hoàn thành trong 4 lượt)
– Thắng lợi chiến đấu tiếp với Thủy Linh, Thổi Tuyết, Dư Phan, Đại Võ Quan, Thị Nữ (phải hoàn thành trong 4 lượt)
– Thắng lợi quay về Giang Linh thành hoàn thành nhiệm vụ
+ Chọn 2 Hỏa tốc thông báo cho Trương Phi
– Đến Kinh Nam Vân Mộng trại nói chuyện Trương Phi, sau đó đến chiếc thuyền gần Giang Hạ trại nói chuyện vào chiến đấu.
– Thắng lợi về lại Giang Linh thành môn nói chuyện là hòan thành nhiệm vụ.
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu