Tiên cảnh trần gian Đào Hoa Nguyên

Tên Q: Tiên cảnh trần gian Đào Hoa Nguyên
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Kinh Châu – Nam
Phần thưởng: Cải xanh ướp 10 cái, thủy linh châu
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Nam tại Kinh Nam Sơn Bộ Lạc ta đối thoại với Tinh Phu trong nhà, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Thôn Đào Hoa Nguyên đối thoại với thôn trưởng họ Trương.
– Đến căn nhà bình thường đối thoại với Tiểu Túc Tử, trả lời các câu hỏi sau:
– Cuối nhà Tần; 2. Đào Hoa Nguyên; 3. 400 năm; 4. thuộc họ cá; 5. 60 tuổi.
– Ta đến phú hộ đối thoại với Huệ Huệ, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Hồ Đào Hoa tìm vải dệt nữ nhi, đưa cho Huệ Huệ.
– Ta đến căn nhà bình thường đối thoại với Hầu Đại Ma, đồng ý giúp đỡ, được Cải Xanh Ướp 5 cái.
– Đem cải xanh ướp giao cho thôn trưởng họ Trương.
– Trở về đối thoại với Hầu Đại Ma, được Cải Xanh Ướp 10 cái.
– Ta đến Hồ Đào Hoa đối thoại với Chu Ngư Phu, được Ngân Tuyết Ngư.
– Ta trở về Kinh Môn Sơn Bộ Lạc đối thoại với Tinh Phu thì hoàn thành nhiệm vụ
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu