Trình Dục dập lửa

Tên Q: Trình Dục dập lửa
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Trình Dục Mê
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Dinh Trình Dục tại Kinh Bắc Xích Bích Tào Ngụy Trại đối thoại với Trình Dục, đồng ý giúp đỡ.
– Ra bên ngoài Dinh đối thoại với Tiểu Đồng, đồng ý tìm giúp Tiêu Yên Hỏa Thạch (Đông Ngô Trại Môn Khẩu).
– Ta đem đến giao cho Tiểu Đồng, được Hà Hoa Bồn.
– Ta vào Dinh đối thoại với Trình Dục, ta đến Lâu Thuyền đối thoại với Trình Dục.
– Đối thoại với Hoàng Cái và vào chiến đấu với Thành Đương, Đinh Phụng, Hoàng Cái, Tưởng Khâm, Trình Phổ, Tinh Đấu Sĩ 3 người.
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu