Thái Dương – Cai Yang – 蔡陽

Thái Dương – Cai Yang – 蔡陽

Thái Dương, hay Sái Dương, là một bộ tướng triều đình Đông Hán phục vụ dưới trướng Tào Tháo. Ông là người quận Phái ( 沛郡 ), huyện Vĩnh Xuyên, Việt Châu.

Sử sách ghi lại, ông là một tướng sĩ bình thường phục vụ Tào Tháo vào cuối thời kỳ Đông Hán. Có tham gia vào trận chiến chống quân Khăn Vàng.

Ông được Tào Tháo cử đi đánh Cung Đô ở Từ Châu. Tuy nhiên trước khi đến nơi, Cung Đô đã gia nhập vào quân đội Lưu Bị, Thái Dương đến và phải đối đầu với Lưu Bị thì bị ông này giết chết.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Thái Dương là một đại tướng quân của Tào Tháo, ông luôn có bất đồng với Quan Vũ trong thời gian ông này đang phục vụ Tào Tháo. Đỉnh điểm là việc Quan Vũ đã giết chết Tần Kỳ, cháu trai của Thái Dương khi đang trên đường hội tụ cùng Lưu Bị và Trương Phi ở Cổ Thành trong sự kiện “Qua 5 ải, chém 6 tướng” của Quan Vũ. Điều này khiến Thái Dương mang quân đuổi đánh Quan Vũ. Kết cục… chắc ai cũng đã rõ.

Trong TS Online, Thái Dương được miêu tả theo ngòi bút của La Quán Trung và các sự kiện trong cuộc đời ông được thể hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thái Dương

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 73

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Địa Nha – Thái Sơn Áp Đỉnh

Xuất hiện: Động Triều Ca , Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bình loạn lâm nguy, Quan Vũ hàng Hán, Thảo phạt Khăn vàng

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu