Nghiêm Nhan ngay thẳng

Tên Q: Nghiêm Nhan ngay thẳng
ĐKNV: Hoàn thành Q Lạc Phụng Ba
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Lạc Thành đại chiến
Nội dung nhiệm vụ:
– Khi đi qua cổng thành Giang Linh, xuất hiện Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân. Đối thoại & đồng ý giúp đỡ.
– Đến Ba Quận Dinh trong rừng Ba quận đối thoại với Trương phi.
– Vào thành Ba Quận,trước cổng thành 420:500 Trương Phi xuất hiện đối thoại.
– Trở về Ba Quận Dinh đối thoại Trương Phi, tiếp tục nói chuyện Phụng Nhi( Điệp nhi) đồng ý giúp đỡ.
– Vào trong tầng 2 rừng Ba Quận 1300:2035 đối thoại Trương Phủ Đội.
– Trở về Ba Quận Dinh đối thoại với Trương Phi, Phụng Nhi.
– Đến Tiễn Độ Ba Quận 610:384 chiến đấu với Nghiêm Nhan, Đặng Chi, Dương Hồng, Uy viễn quân 7 người, tiếp viện Tịnh Viễn Binh x3.
– Chiến đấu thắng lợi trở về quan phủ Ba Quận đối thoại.
– Đến Khu rừng Đức Dương 2882:515 xảy ra sự kiện, tức khắc hòan thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu