Như cá gặp nước

Tên Q: Như cá gặp nước
ĐKNV: Lv.25
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Random hệ lông +3
Nhiệm vụ tiếp theo: Trận chiến Bác Vọng
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Bắc Thôn Tân Dã tại Quan Phủ ta đối thoại với Liêu Hóa, đồng ý giúp đỡ.
– Ta ra bên ngoài đối thoại với Trần Đáo, vào phía sau căn nhà chọn một vị NPC gia nhập đội ngũ.
– Luyện NPC đến lv. 20 đến gặp Trần Đáo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu