Lý Thông – Li Tong – 李通

Lý Thông – Li Tong – 李通

Lý Thông, lúc nhỏ tên là Vạn Ức, là một tướng lĩnh phục vụ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Bình Xuân, quận Giang Hạ, Kinh Châu.

Lý Thông là một du hiệp nổi tiếng, ông cùng Trần Cung khởi binh ở Lãng Lăng. Sau bị Chu Trực dèm pha chia rẽ, ông tự quyết giết chết Chu Trực và cùng Trần Cung tàn sát bộ tướng của Trực và thôn tính binh lực.

Khi Trần Cung bị Trần Cáp giết chết, Lý Thông báo thù cho bạn rồi chặt đầu Trần Cáp tế mộ Trần Cung. Sau đó, bắt sống tướng Khăn Vàng là Ngô Bá và thâu tóm toàn bộ binh lực. Ngoài ra, ông còn tương trợ nhân dân trong thời kỳ mất mùa, khiến dân chúng tranh nhau theo ông, nhờ vậy giặc cướp không dám xâm phạm.

Năm 196, Lý Thông đưa quân quy hàng Tào Tháo, được phong làm Chấn uy trung lang tướng. Ông giúp Tào Tháo trong sự truy đuổi của Trương Tú, nhờ đó thăng lên làn Bì tướng quân. Song, cậu vợ của Lý Thông phạm pháp bị Triệu Nghiễm kết án tử, vợ Thông khóc lóc van nài, nhưng Thông không vì tình riêng mà lấn việc nghĩa, đồng thời hết sức khen ngợi Triệu Nghiễm và đi lại thân tình với ông này.

Nhiều lần, Viên Thiệu và Lưu Biểu ra sức chiêu nạp ông, nhưng ông kiên quyết từ chối một lòng theo Tào Tháo.

Sau trận Xích Bích, Lưu Bị cùng Chu Du vây Tào Nhân ở Giang Lăng, Lý Thông đã dũng cảm xông vào vòng vây, tìm đến quân đội của Tào Nhân cùng cố thủ. Không lâu sau đó, Lý Thông bệnh mất ở tuổi 42.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Lý Thông không chết sau trận Giang Lăng, nhưng tham gia vào trận Đồng Quan, ông xông ra tay đôi với Mã Siêu và bị đâm chết chỉ trong vài hiệp đấu.

Trong TS Online, Lý Thông không được đề cập đến việc bị Mã Siêu đâm chết trong trận Đồng Quan, nhưng tham gia chủ yếu vào các chuỗi sự kiện xoay quanh trận đánh lịch sử Xích Bích.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lý Thông

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 82

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Hội Tâm Nhất Kích – Hỏa Luân

Xuất hiện: Hạ Phỉ thành môn – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Quan Vũ hàng Hán, Xích Bích Chu Lang, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu