Hàn Hạo – Han Hao – 韓浩

Hàn Hạo – Han Hao – 韓浩

Hàn Hạo là một viên tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người thị xã Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Duyện Châu.

Cuối thời Đông Hán, loạn lạc và cướp bóc xảy ra khắp nơi, Hàn Hạo tập hợp binh lính phòng giữ trong huyện, sau theo về dưới trướng Vương Khuông. Ông này cho Hàn Hạo theo tòng sự và đi cự Đổng Trác ở Minh Tân.

Sau này, Hạ Hầu Đôn nghe danh tiếng Hàn Hạo liền đề nghị gia nhập lực lượng. Ông hiến kế lập đồn điền giải quyết vấn đề lương thảo và được Tào Tháo chấp thuận. Nhờ đó được phong làm Hộ Quân.

Ông tiếp thục theo đánh Liễu Thành và được phong là Trung Hộ Quân.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hàn Hạo được giới thiệu có 1 người em trai là hàn Huyền, bị Ngụy Diên giết, ông trả thù bằng việc gia nhập cùng với Hạ Hầu Đức đi đánh núi Thiên Đãng, nhưng chẳng may bị quân Thục phục kích, Hàn Hạo bị Nghiêm Nhan giết chết.

Trong TS Online, Hàn Hạo được miêu tả hoàn toàn theo cốt truyện mà La Quán Trung đã nêu ra. Tất cả được thể hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hàn Hạo

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 86

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Phóng Hỏa – Liệt Hỏa – Hỏa Cầu

Xuất hiện: Hạ Phỉ Thành Môn – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Xích Bích Chu Lang, Đại phá núi Thiên Đãng, Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu