Lý Thôi – Li Jue – 李傕

Lý Thôi – Li Jue – 李傕

Lý Thôi (hay một số bản dịch khác là Lý Quyết hay Lý Xác), tự là Trĩ Nhiên, là thuộc hạ của Đổng Trác và bộ tướng của Ngưu Phụ. Ông được cho là quê ở huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Lương Châu.

Lý Thôi sớm được Đổng Trác thâu nạp từ khi còn nhỏ, ông được cắt cử làm bộ tướng của con rể Đổng Trác là Ngưu Phụ, cũng chính là lực lượng mạnh nhất của Đổng Trác.

Năm 192, Đổng Trác bị giết. Ngưu Phụ sai bọn Thôi, Dĩ đi sát hại dân thường ở vùng Tịnh Châu (Bình Châu) quê hương của Vương Doãn và Lữ Bố. Sau đó Vương Doãn sai Lữ Bố, Lữ Bố sai Lý Túc đi đánh Ngưu Phụ. Nhưng bị Ngưu Phụ đánh bại. Tiếp theo, Hồ Xích Nhi vì tham lam vàng bạc nên đã cắt đầu Ngưu Phụ mang dâng Vương Doãn nhận thưởng.

Từ đó, bọn Quách Dĩ và Lý Thôi hoảng loạn vì mất chủ, định tâm trốn về Lương Châu ở ẩn. Tuy nhiên, được Giả Hủ bày mưu nên cả hai đi khích động Lương Châu và lập quân đánh Trường An. Lữ Bố cố thủ 8 ngày đuối sức nên bỏ chạy. Vương Doãn không chịu đi, mang Hán Hiến Đế lên lầu trốn. Cuối cùng bị bọn Thôi và Dĩ bắt giết.

Trong 3 năm thao túng Hán Hiến Đế. Lý Thôi và Quách Dĩ thi hành các chính sách bóc lột, vơ vét như chủ cũ của chúng, đồng thời kết giao cùng Phàn Trù và chia Kinh Thành ra 3 cứ điểm, mỗi người trấn giữ một nơi.

Về đối ngoại, nhân danh Hán Hiến Đế, bọn Dĩ và Thôi giao hảo cùng Lưu Biểu ở Kinh Châu, định tâm tiêu diệt Viên Thiệu ở Ký Châu, nhưng bị đánh bại nên quay sang tạo hòa hảo.

Về phía Tây, quân của Hàn Toại và Mã Đằng tấn công, nhưng bị Phàn Trù và Lý Thôi đánh bại. Trên đường trốn chạy, Phàn Trù đuổi kịp Mã Đằng nhưng chỉ hỏi thăm rồi thả đi. Lý Thôi biết được nhưng chưa xử ngay. Đợi qua năm rồi bắt giam mà đem Trù đi chém.

Sau đó, bọn Thôi và Dĩ quay sang đánh nhau, quân sĩ tổn thương trầm trọng, và nhất là để xổng mất Hán Hiến Đế nên lại giảng hòa và đuổi theo.

Năm 196, Tào Tháo đón được Hán Hiến Đế về Hứa Xương.

Năm 198, Tào Tháo sai Đoàn Ổi (tướng cũ của Đổng Trác đã quy hàng Tào Tháo) đi đánh Trường An, giết chết Lý Thôi. Không rõ năm đó Lý Thôi bao nhiêu tuổi.

Trong TS Online, không kể đến nhiều về thời gian “nở hoa” trong cuộc đời Lý Thôi, quãng thời gian thao túng Hán Hiến Đế. Nhưng Lý Thôi chủ yếu xuất hiện trong các sự kiện mà nhân vật chính là Tào Tháo. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lý Thôi

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đổng Trác

Level NPC: 96

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Hỏa Kiếm – Hỏa Long

Xuất hiện: Thành Lạc Dương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tìm hộ tống thái tử, Liên hoàn kế, Phụng nghinh Thiên Tử, Mộc Hùng bị mai phục, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu