Lý Nho – Li Ru – 李儒

Lý Nho – Li Ru – 李儒

Lý Nho, tự là Văn Ưu, là mưu sĩ thân tín của Đổng Trác trong cuối thời kỳ Đông Hán. Sử sách không xác định rõ nguồn gốc xuất thân của ông, chỉ thoáng nhắc tới ông là người quận Phùng Dực, huyện Cáp Dương, Quan Trung.

Lý Nho ít được nhắc tới trong chính sử, chỉ đề cập đến ông làm mưu sĩ rất thân tín với Đổng Trác. Lần nhắc tới Lý Nho duy nhất là lần Đổng Trác sai ông đi bức tử Hán Thiếu Đế trước đó đã bị phế truất.

Chính sử còn kể thêm rằng, sau cái chết của Đổng Trác, Lý Nho theo phục vụ bọn Lý Thôi và Quách Dĩ một thời gian nữa.

Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Lý Nho được kể là một mưu sĩ có tài và có vai trò quan trọng hơn trong bộ máy điều hành của Đổng Trác. Ông được xem là cố vấn tối cao mà Đổng Trác tin tưởng và ưng thuận nhất. Tiểu thuyết kể thêm rằng, mọi nước đi của Đổng Trác đều do sự tham mưu của Lý Nho.

Sau này, Vương Doãn dùng mỹ nhân kế để ly gián mối quan hệ giữa Đổng Trác và Lữ Bố. Lý Nho đã khuyên Đổng Trác nhường Điêu Thuyền cho Lữ Bố để “nối lại tình thâm” nhưng Đổng Trác không nghe theo. Cuối cùng Đổng Trác bị giết, người nhà của Lý Nho cũng bắt trói Lý Nho giao nộp cho Vương Doãn. Ông bị xử chém ngay giữa chợ.

Trong TS Online, vì Đổng Trác là nhân vật trung tâm và có tương tác lên đến cả trên thiên đình, nên những thuộc hạ của ông ta cũng được coi trọng không kém. Chính vì vậy, Lý Nho được mô tả theo khuôn mẫu mà La Quán Trung đã tả để tăng thêm sự kịch tính trong việc lật đổ Đổng Trác.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lý Dư (hoặc Lý Nho (bản PC))

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đổng Trác

Level NPC: 106

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Phi Sa Tẩu Thạch – Vạn Mã Phi Đằng

Xuất hiện: Quan Phủ Lạc Dương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thích sát Đổng Trác, Tư Mã Huy và Từ Thứ

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu