Liêu Hóa – Liao Hua – 廖化

Liêu Hóa – Liao Hua – 廖化

Liêu Hóa, tên thật là Liêu Thuần, tự là Nguyên Kiệm, là một tướng lĩnh Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Kinh Châu.

Liêu Hóa vốn là một thư lại ở Kinh Châu, theo Quan Vũ khi tuổi đã ngũ tuần, Sau khi Quan Vũ thất bại ở Phàn Thành, ông tạo hiện trường giả chết rồi đợi Lưu Bị dẫn quân đi đánh Đông Ngô, ông nhập quân báo thù cho Quan Vũ.

Sau khi Lưu Bị chết ở thành Bạch Đế, Liêu Hóa trở thành cố vấn cho thừa tướng Gia Cát Lượng. Từ đó tham gia vào hầu hết các trận đánh trong cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng.

Sau khi vị vua thiểu năng A Đẩu hàng Ngụy, Liêu Hóa bị áp giải về Lạc Dương, giữa đường thì ông mất.

La Quán Trung kể thêm về ông rằng:

Ông từng là một tướng Khăn Vàng, sau khi Trương Giác chết, ông ẩn về núi làm sơn tặc. Trong sự kiện Quan Vũ bỏ Tào Tháo về với Lưu Bị ở Cổ Thành, thuộc hạ của Liêu Hóa đã bắt được hai phu nhân của Lưu Bị, họ tính làm nhục nhưng bị Liêu Hóa giết chết. Hỏi đầu đuôi sự việc, ông trả lại hai phu nhân cho Quan Vũ và xin đi theo, nhưng vì gấp rút nên Quan Vũ không đồng ý.

Sau khi hay tin Lưu – Quan – Trương đóng quân ở Nhữ Nam, Liêu Hóa đến đầu quân và trở thành tướng lĩnh của Quan Vũ.

Khi Quan Vũ bị vây ở trận Phàn Thành, đã sai Liêu Hóa đi cầu cứu Lưu Phong (con nuôi Lưu Bị) và Mạnh Đạt, nhưng cả hai đều viện cớ bận quản dân nên ko ứng cứu, Liêu Hóa chửi mắng họ rồi bỏ về Thành Đô cầu cứu. Sau đó ông tham gia vào trận Di Lăng lịch sử. La Quán Trung liệt kê  Liêu Hóa trong những tướng tham gia bằng tên thật là Liêu Thuần, một số dịch giả Việt Nam sau này dịch sai thành Trương Thuần và biến thành một nhân vật hoàn toàn khác.

Năm 263, Chung Hội và Đặng Ngải đánh Hán Trung và phá thành, các tướng Thục lần lượt tự sát, Liêu Hóa cũng rút kiếm tự cắt cổ để giữ lòng trung thành với đất nước, không hàng địch.

Trong TS Online, Liêu Hóa được tái hiện đầy đủ chi tiết cuộc đời ông khi còn phục vụ Quan Vũ thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Liêu Hóa

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 88

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Phong Cuốn Tàn Vân – Liên Kích

Xuất hiện: Điểm binh đài Giang Linh thành – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Qua 5 ải chém 6 tướng, Hoa Dung gặp Quan Vũ, Như cá gặp nước, Đại Chiến Phàn Thành, Từ Hoảng trì viện, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu