Hồ Ban – Hu Ban – 胡班

Hồ Ban – Hu Ban – 胡班

Hồ Ban là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, làm tùy tùng cho quan phủ thái thú Huỳnh Dương là Vương Trực. Ông là người Việt Châu.

Hồ Ban là con trai của Hồ Hoa, một trang chủ giàu có. Khi Quan Vũ từ biệt Tào Tháo để về với Lưu Bị, ông có ghé nhà Hồ Hoa và được nhờ chuyển dùm bức thư cho con trai.

Khi Quan Vũ đến nơi thuộc quyền quản lý của Vương Trực, Vương Trực giả vờ tiếp đón nồng hậu, sau lại âm mưu thiêu sống Quan Vũ.

Hồ Ban vốn chưa biết Quan Vũ, ông được giao nhiệm vụ quản lý “phi vụ” ám sát Quan Vũ, đôn đốc công việc chất củi. Khi đi ngang phòng Quan Vũ, vì nghe danh tiếng đã lâu nhưng chưa có dịp gặp, ông nhìn lén vào phòng Quan Vũ và thấy ông này đang ngồi đọc sách. Hồ Ban thốt lên “thật là người trời” khiến Quan Vũ phát hiện và mời ông vào trò chuyện.

Qua trò chuyện, Hồ Ban rất khâm phục Quan Vũ, và sau khi biết Hồ Ban là con trai của Hồ Hoa, đã chuyển bức thư cho Hồ Ban.

Khâm phục và cảm tạ tấm lòng của Quan Vũ, Hồ Ban quyết định tiết lộ kế hoạch ám sát của Vương Trực cho Quan Vũ và bố trí đường thoát cho ông, còn mình thì châm lửa đốt nhà theo kế hoạch đã định.

Sau này, đến Kinh Châu, Hồ Ban theo hàng Quan Vũ, ông được gửi cho Phí Thi về với Lưu Bị ở Thành Đô phong chức tước.

Từ đó, La Quán Trung không còn nhắc đến ông nữa.

Trong TS Online, Sự kiện Quan Vũ gặp Hồ Ban được tường thuật lại trong hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hồ Ban

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 58

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Phong Cuốn Tàn Vân

Xuất hiện: Tước Vĩ Sơn Động tầng 6 (ID Map: 21506) Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Qua 5 ải chém 6 tướng, Truy kích chiến Trường Bản

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu