Hàn Phức – Han Fu – 韓馥

Hàn Phức – Han Fu – 韓馥

Hàn Phức (hay Hàn Phúc), tự là Văn Tiết, là Châu mục Ký Châu trước khi sợ hãi nhường lại cho Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người huyện Vũ Châu, thuộc Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Duyện Châu.

Hàn Phức được Đổng Trác phong làm Châu mục Ký Châu, ngay sau đó Viên Thiệu lo sợ Đổng Trác nên rút về Bột Hải rồi dấy binh chống Đổng. Ban đầu, Hàn Phức ngăn chặn Thiệu phát binh, nhưng vì uy thế của Thiệu lúc đó rất lớn, lại thêm có người giả nhân danh Tam Công trong triều kể tội Đổng Trác, nên các chư hầu khác hết thảy đều theo Viên Thiệu, khiến Hàn Phức buộc phải để Viên Thiệu dấy binh.

Tuy nhiên, khi đánh trận, vì sợ Thiệu lập công lớn, nên Hàn Phức đã cắt bớt lương thảo chi viện, hòng khiến quân sĩ của Thiệu rối loạn, tuy nhiên Thiệu đại thắng tại Lạc Dương, rồi các chư hầu không đánh sau vào nữa mà quay sang đấu đá nhau gầy dựng binh nghiệp.

Lúc này, Viên Thiệu bắt đầu quay sang trả thù cũ với Hàn Phức. Tuy nhiên, thế lực của Hàn Phức lúc này đông và mạnh hơn, nên Thiệu không dám trực diện. Theo kế của Phùng Kỷ, Thiệu bắt tay với Công Tôn Toản dụ Hàn Phức nhường chức. Quả nhiên Hàn Phức lo sợ kinh hãi, mặc cho lời khuyên can của các mưu sĩ dưới trướng mà dâng hẳn Ký Châu cho Viên Thiệu.

Về sau, Hàn Phức vẫn nuôi tư tưởng Thiệu sẽ trả thù mình chuyện cũ, nên luôn đề cao cảnh giác mà né tránh hết sức có thể. Để đến lúc Thiệu và Trương Mạo thì thầm trước mặt Hàn Phức, ông lo sợ cả hai đang bày kế hãm hại mình nên vào nhà xí mà tự sát, năm đó ông 51 tuổi.

Trong TS Online, vai trò của Hàn Phức không hề được kể chi tiết, tuy nhiên, các tình tiết và chức vụ của ông cuối thời Đông Hán vẫn được ghi nhận thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hàn Phúc

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 48

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Lôi Mộc – Cạm Bẫy

Xuất hiện: Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Phấn uy tướng quân, Qua 5 ải chém 6 tướng

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu