Thẩm Phối – Shen Pei – 審配

Thẩm Phối – Shen Pei – 審配

Thẩm Phối là mưu sĩ của quân phiệt Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người Ký Châu.

Thẩm Phối ban đầu là mưu sĩ cho Ký Châu mục là Hàn Phức, nhưng Hàn Phức lại nộp không Ký Châu cho Thiệu, Thiệu lại trọng dụng các sĩ dưới trướng Hàn Phức nên Thẩm Phối theo Thiệu và được phong làm Thị Trung.

Thẩm Phối góp phần lớn trong việc hối thúc Thiệu đánh Tào Tháo trong tình thế binh lực đang mệt mỏi sau khi đối đầu Công Tôn Toản. Đáng nói hơn cả là sự đố kỵ với Hứa Du nên đã dèm pha hãm hại gia đình người này. Đó cũng chính là nguyên do chính yếu dẫn đến đại bại của Viên Thiệu ở Quan Độ.

Sau thất bại nặng nề, Viên Thiệu bệnh chết, hai con trai là Viên Đàm và Viên Thượng quay sang đánh nhau tranh quyền. Thẩm Phối theo Viên Thượng, được giao giữ Nghiệp Thành, còn Viên Thượng đi Thanh Châu đánh nhau với Viên Đàm. Việc giữ Nghiệp Thành của Thẩm Phối tỏ ra rất thành công, khi quân Tào thậm chí đã được mở cổng những vẫn bị giết và đuổi khỏi thành. Cho tới khi Nghiệp Thành bị huyệt nước sông Chương bao vây, dân chúng trong thành chết đói hơn nửa. Cuối cùng Nghiệp Thành cũng bị chiếm, Tào Tháo ra sức dụ hàng Thẩm Phối nhưng ông nhất quyết không chịu, họ Tào liền ban lệnh chém để bảo toàn danh tiết cho ông.

Trong TS Online, tất cả những diễn biến về cuộc đời Thẩm Phối đều được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thẩm Phối

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thiệu

Level NPC: 117

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Đá Lăn – Phi Sa Tẩu Thạch – Vạn Mã Phi Đằng

Xuất hiện: Nghiệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Quan độ đại chiến, Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành, Đấu mưu trí, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu