Giả Quỳ – Jia Kui -贾逵

Giả Quỳ – Jia Kui –贾逵

Giả Quỳ là một tướng lãnh cưới thời Đông Hán và quan viên khai quốc công thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, Bình Châu.

Từ nhỏ, Giả Quỳ đã thể hiện rõ phẩm chất lãnh đạo và tài năng học hiểu. Lớn lên, ông làm quan cho nhà Hán, lúc này đang bị Tào Tháo chi phối. Lúc đó, ông đang giữ chức Giáng Ấp trưởng trong thời điểm Tào Tháo và họ Viên đang đánh nhau gay gắt. Bộ tướng của Viên Thượng là Quách Viện đi ngang qua quận Hà Đông, đánh chiếm các ấp. Giả Quỳ cố thủ, nhưng thành không chịu được nên ông bị bắt, Quách Viện thấy tài năng của ông nên muốn ông phục vụ mình nhưng Giả Quỳ không chịu, sau nhờ bộ hạ của Viện cảm thương nên thả ông.

Mãi đến khi Tào Tháo cho gọi Giả Quỳ về theo đánh Mã Siêu, họ Tào mới nhận thấy tài năng thực sự của Giả Quỳ. Thậm chí Giả Quỳ lộng quyền hành hạ người ông không ưa, Tào Tháo cũng nể tài năng của ông mà cho qua chuyện. Sau đó, ông liên tục làm hài lòng Tào Tháo nhờ các quyết định của mình trong việc phán đoán tình hình, nhờ đó ông được phong làm Giám nghị đại phu, phụ trách coi sổ sách quân đội.

Năm Tào Tháo chết ở Lạc Dương (220) Tào Phi ở Nghiệp Thành, Giả Quỳ là người phụ trách điều đình đám tang của Tào Tháo. Sử sách kể lại chuyện Tào Chương đến hỏi Ấn của Tào Tháo ở đâu, Giả Quỳ gạt đi mà rằng “Thế tử là Tào Phi đang ở Nghiệp Thành, có người nối dõi, Ấn thụ của Tiên vương, không phải thứ mà quân hầu nên hỏi”. Sau khi biết chuyện, Tào Phi rất cảm kích ông về việc này.

Ông liên tục lập công và làm hài lòng nhà Tào Ngụy, nổi bật nhất phải kể đến việc phòng bị Đông Ngô tại biên giới phía Nam Dự Châu. Sau đó cùng Tào Hưu và Tư Mã Ý tiến đánh Đông Quan trong trận Nhu Tu Khẩu.

Ông mất năm 55 tuổi vì bệnh nặng. Tào Duệ và người dân Dự Châu thương tiếc ông khắc đá lập từ ở đất Hạng. Con ông Giả Sung được kế tự, người sau này giúp sức họ Tư Mã lật đổ nhà Ngụy.

Trong TS Online, công lao của ông được gói gọn trong chuộc chiến chống Mã Siêu của Tào Tháo. Còn lại hầu như không được nhắc tới.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Giả Lục

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 108

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Phong Hỏa Luân – Hỏa Long – Cuồng Diêm Trảm

Xuất hiện: Thượng Đẳng Thành – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Xích Bích Chu Lang, Cẩm Mã Siêu xuất kích

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu