Đặng Chi – Deng Zhi – 鄧芝

Đặng Chi – Deng Zhi – 鄧芝

Đặng Chi, tự Bá Miêu, là đại thần, tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Nghĩa Dương, Tân Dã, Kinh Châu (Bắc)

Đặng Chi là hậu duệ của khai quốc công thần nhà Đông Hán Đặng Vũ.

Cuối thời Đông Hán loạn lạc, Đặng Chi rời sang Ích Châu, nhưng lại bị dân ở đây phân biệt vùng miền nên lo lắng về tiền đồ của mình.

Ông nghe nói thái thú Ba Tây là Bàng Hy kết nạp nhân tài nên đến đầu quân. Sau Bàng Hy quy hàng Lưu Bị nên Đặng Chi cũng theo về với Lưu Bị.

Một lần tình cờ đi ngang và nói chuyện, Lưu Bị mới nhận thấy tài năng của Đặng Chi. Từ đó Đặng Chi không ngừng thăng quan tiến chức.

Năm 223, Lưu Bị đại bại ở Di Lăng, rút về Bạch Đế rồi qua đời, Lưu Thiện lên thay, Gia Cát Lượng làm thừa tướng lo việc phụ chính.

Nhận thấy tình hình bất lợi cho nước Thục, Đặng Chi đề xuất sang giãn hòa với Ngô và Gia Cát Lượng cử luôn ông sang Ngô cầu hòa.

Ban đầu, Tôn Quyền từ chối tiếp Đặng Chi, ông liền dâng biểu xin gặp Tôn Quyền, trong biếu ông nói “Lần này tôi đến cũng vì nước Ngô chứ không chỉ riêng nước Thục”. Tôn Quyền liền triệu kiến gặp Đặng Chi. Tại đây, Tôn Quyền e ngại sự nhu nhược của Lưu Thiện nên sợ rằng nước Thục sẽ bị Ngụy tiêu diệt, nhưng Đặng Chi giải thích việc kết hợp điểm mạnh của cả 2 nước Thục và Ngô sẽ khiến Ngụy khó có thể chèn ép một trong hai. Tôn Quyền bị ông thuyết phục, chấm dứt quan hệ với Tào Phi, cử Trương Ôn sang Thục khẳng định hòa ước và thả Trương Duệ, tướng nhà Thục khu vực Nam Trung.

Nhờ lần đi sứ đó của Đặng Chi, các tướng phản Thục ở Nam Trung cũng mất đi liên lạc với Ngô, Gia Cát Lượng nhờ thế yên tâm chinh phạt Nam Trung.

Năm 228, Gia Cát Lượng thân chinh cuộc Bắc Phạt, Đặng Chi đi theo, được giao đi cùng cánh quân của Triệu Vân. Quân Thục thắng được vài trận nhưng lại thất bại phải rút về Hán Trung.

Năm 234, Gia Cát Lượng qua đời, Đặng Chi được phong làm Tiền Quân Sư tiền tướng quân, Dương Vũ đình hầu. Ông liên lạc khá thường xuyên với Tôn Quyền và nhận được rất nhiều quà cáp trong thời gian tại chức.

Năm 251, Đặng Chi qua đời, hưởng thọ 73 tuổi, gia tài trong nhà không còn gì đáng giá vì ông là người coi thường tiền bạc, chí công vô tư, tính tình thẳng thắn, luôn đồng cam cộng khổ với quân sĩ là những đức tính khi nhắc về ông.

Ngoài ra, trong số ít những tướng Đặng Chi khâm phục, Khương Duy là tướng ông đặc biệt kính trọng nhất.

Trong TS Online, Có lẽ công lao lớn nhất của Đặng Chi là gầy dựng lại mối hòa hảo giữa Thục và Ngô. Điều này được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đặng Chi

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 82

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Ném Đá – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Cổng thành Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đặng Chi thuyết Đông Ngô, Nghiêm Nhan ngay thẳng

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu