My Trúc – Mi Zhu – 麋竺

My Trúc – Mi Zhu – 麋竺

My Trúc (bản dịch trong game là Ma Xiêu) tự Tử Trọng, là quan viên và anh vợ của Lưu Bị, vua khai quốc nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người nhà dòng họ My, phú thương nổi tiếng nhất vùng Từ Châu.

My Trúc ban đầu là phú thương ở Từ Châu, là người ung dung hào phóng, đôn hậu văn nhã, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, tài sản hơn trăm triệu. Ông được Đào Khiêm tịch làm Biệt giá lệnh.

Năm 194, Đào Khiêm bệnh chết, trao Từ Châu lại cho Lưu Bị. My Trúc và Trần Đăng tuân theo di trúc của Đào Khiêm nghênh Lưu Bị làm chủ Từ Châu.

Năm 196, Lữ Bố nhận thấy Lưu Bị đang giao chiến với Viên Thuật, đánh lén Hạ Bì. My Trúc liền dùng cả gia tài giúp Lưu Bị chiêu mộ quân, đồng thời gả em gái cho Lưu Bị.

Tào Tháo nhận thấy dòng họ My “béo bở” nên liền chiêu mộ cả My Trúc lẫn My Phương lần lượt với chức danh thái thú Doanh quận và Bành Thành tướng. Nhưng cả hai đều cự tuyệt Tào Tháo.

Năm 201, Tào Tháo khởi đại quân đánh Lưu Bị, họ Lưu phải chạy về Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu, liền cử My Trúc đi trước làm sứ mở lời với Lưu Biểu.

Năm 214, Lưu Bị làm chủ Ích Châu. My Trúc được phong làm An Hán Tướng Quân, địa vị trên cả Gia Cát Lượng, bổng lộc nhiều nhất quần thần. Vì rằng trước đã dùng hết tài sản mà trợ giúp Lưu Bị lúc khó khăn, nên các quần thần không ai dị nghị vấn đề đó.

Năm 219, Tôn Quyền xé bỏ minh ước, Lữ Mông đánh lén Kinh Châu, My Phương làm thái thú Nam Quận dâng thành đầu hàng Ngô, khiến Quan Vũ thua trận và bị bắt giết. My Trúc biết chuyện đã tự trói thỉnh tội Lưu Bị, nhưng Lưu Bị an ủi ông mà rằng việc em của ông làm không liên quan đến ông.

Năm 221, My Trúc cùng Gia Cát Lượng dâng lời cầu Lưu Bị đăng cơ, cùng năm đó, My Trúc cảm thấy hổ thẹn vì chuyện My Phương mà sinh bệnh rồi qua đời.

Ngoài ra, một số truyền thuyết kể lại rằng, nhờ sự đoan chính, ung dung hào phóng mà gặp được Hỏa Đức Tinh Quân, kịp thời di dời gia sản tránh nạn hỏa hoạn.

Trong TS Online, tất cả các sự kiện kể trên về cuộc đời My Trúc đều được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ma Xiêu

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 37

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong, Cuồng Phong, Bão Phong

Xuất hiện: Bắc Hải thành môn – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hỏa Đức Tinh Quân, Đại phá Lưu Bị, Thuộc hạ Đào Khiêm, Giúp Mi Trúc, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu