Cao Nhu – Gao Rou – 高柔

Cao Nhu – Gao Rou – 高柔

Cao Nhu là một chính trị gia xuất hiện cuối thời Đông Hán, sau chuyển qua phục vụ nhà Ngụy, ông là người chứng kiến nhà Ngụy từ thời hình thành đến khi sụp đổ dưới tay Tư Mã Ý. Cao Nhu sinh tại Trần Lưu, huyện Kỷ, thị trấn Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Cha của Cao Nhu là Cao Tĩnh phục vụ Cao Cán thuộc quân đội Viên Thiệu tại Thục Quận, nhưng Cao Nhu vẫn ở lại Trần Lưu. Lúc này Tào Tháo đang là Châu mục Việt Châu. Trong vùng xảy ra bạo loạn do chiến tranh kéo dài, lúc này, Cao Cán gọi Cao Nhu đến và báo tin Cao Tĩnh đã chết. Cao Nhu bất chấp bạo loạn mà đến làm tang cho cha mình và chịu tang ở đó 3 năm sau thì trở lại phía Bắc.

Năm Kiến An thứ 9 tức năm 204, Cao Cán và Cao Nhu đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo bổ nhiệm Cao Nhu làm thái thú quận Hà Nội. Tại đây, Cao Nhu đã hoàn thành tốt sứ mệnh nhờ chính sách cai quản hợp lý, ông được Tào Tháo thăng chức.

Đến năm Kiến An thứ 16 tức năm 211, Tào Tháo tập hợp binh lực tấn công Trương Lỗ, Cao Nhu lo sợ Mã Siêu và Hàn Toại sẽ chặn đánh, nhưng Tào Tháo không nghe, sau đó quả nhiên Mã Siêu và Hàn Toại nổi dậy chống quân Tào ở Đồng Quan.

Cao Nhu còn phục vụ nhà Ngụy đến thời Tào Mao và chết ở tuổi 90 vào năm 293.

Trong TS Online, thực sự không có quá nhiều “đất diễn” cho các nhân vật thuộc lớp chính trị gia nếu nhân vật đó không thực sự nổi trội. Cao Nhu là một trường hợp ngoại lệ, tuy không thực sự nổi trội, nhưng ông vẫn được tái hiện đầy đủ các công trạng của mình cho nhà Ngụy thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Cao Nhu

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 85

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Luân – Vũ Điệu Nóng Bỏng – Hỏa Kiếm

Xuất hiện: Rừng Hà Nội 2 – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thu hàng Trương Hợp, Cẩm Mã Siêu xuất kích, Thái Văn Cơ thành gia, Bình định Bình Châu

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu