Posted in Kinh Châu - Bắc

Cam Ninh xuất chinh

Tên Q: Cam Ninh xuất chinh ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Hoàn đại bại, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…