Lộ Chiêu – Lu Zhao – 路招

Lộ Chiêu – Lu Zhao – 路招

Lộ Chiêu là một bộ tướng của Tào Tháo vào cuối thời kỳ Đông Hán. Sử sách không ghi chép lại gốc tích của ông.

Năm 199, Viên Thuật đang nắm giữ Từ Châu. Tào Tháo phái Chu Linh, Lộ Chiêu và Lưu Bị tấn công Viên Thuật. Tuy nhiên, chưa đến nơi thì Viên Thuật bệnh chết, thấy vậy, Lưu Bị thừa cơ chiếm luôn Từ Châu, còn Chu Linh và Lộ Chiêu trở về với Tào Tháo.

Năm 208, trong trận Xích Bích, Lộ Chiêu được cắt cử chung binh đoàn với Trương Liêu, Trương Bình, Chu Linh, Lý Điển, tất cả đều dưới sự giám sát của Triệu Nghiễm.

Đến năm 212, Tào Tháo cử Chu Linh và Lộ Chiêu đến Trường An. Trong thời gian đó, ông đã thu hàng được Lưu Hùng.

Nhưng sau sự kiện Hàn Toại và Mã Siêu giết chết Lương Hưng, một lãnh chúa, quân phiệt Tây Lương, sử sách không còn ghi chép gì về Lộ Chiêu nữa.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Lộ Chiêu sau khi trở về cùng Chu Linh và để Lưu Bị chiếm mất Từ Châu đã làm Tào Tháo tức giận mà đem chặt đầu ông.

Trong TS Online, nhân vật Lộ Chiêu được thể hiện đầy đủ hơn so với tiểu thuyết của La Quán Trung. Tất cả được thể hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lộ Chiêu

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 74

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Cầu – Hỏa Luân – Hội Tâm Nhất Kích

Xuất hiện: Hạ Phỉ thành môn – Từ Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hội quần anh, Xích Bích Chu Lang, Quan Vũ hàng Hán, Trương Liêu đầu hàng Ngụy, Thảo phạt Khăn Vàng, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu