Từ Lão Phu Nhân – Xu Laofu Ren – 徐老夫人

Từ Lão Phu Nhân – Xu Laofu Ren – 徐老夫人

Từ Lão Phu Nhân, tên thật là Từ Trắc, là mẹ của danh sĩ Đan Phúc, hay còn gọi là Từ Thứ. Bà là người huyện Dĩnh Xuyên, tỉnh Hà Nam, đất Việt Châu.

Từ Lão Phu Nhân nổi tiếng với giai thoại “Mẹ Từ mắng Tào” trong tình tiết nổi tiếng “Từ Thứ quy Tào”

Tại đây, khi hay tin Lưu Bị chạy về Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu, Tào Tháo đã nhắm mục tiêu chiếm đoạt Kinh Châu từ trước và sai Tào Nhân dẫn một đại quân đánh Lưu Bị. Từ Thứ lúc đó cũng đang ở Kinh Châu, đến làm Mưu Sĩ cho Lưu Bị. Ông này bày mưu và đánh đuổi được đại quân do Tào Nhân dẫn đầu.

Khi hay tin bại trận, Tào Tháo cho dò hỏi ai trợ giúp cho Lưu Bị thì biết được chính là Từ Thứ, và biết thêm rằng ông này nổi tiếng với lòng hiếu thảo. Do đó, Tào Tháo cho người loan tin giả rằng Từ Thứ đã chạy đến Hứa Xương nhằm dụ Từ Trắc đến.

Từ Lão Phu Nhân khi đến nơi không gặp được con, biết mình đã trúng kế. Tào Tháo xuất hiện và ép bà viết thư gọi con trai về quy hàng họ Tào. Bà liền mắng Tào Tháo là mưu phản, Lưu Bị là gia tộc đế vương, con trai bà phục vụ Lưu Bị là chuyện nghiễm nhiên, còn Tào Tháo tự phong mình là Thừa Tướng rồi thao túng Vua, sao có thể phục vụ kẻ trở mặt như vậy?

Chửi xong, bà cầm bút đáp vào mặt Tào Tháo rồi toan tự sát. Tào Tháo tức giận, đòi giết bà nhưng Trình Dục ngăn lại mà bày kế giả mạo chữ viết của bà dụ hàng Từ Thứ.

Quả nhiên kế thành công, Từ Thứ đọc được thư khóc ròng rồi cáo biệt Lưu Bị mà về Hứa Xương. Về đến nơi, Từ Lão Phu Nhân thấy con mình, liền mắng mỏ ngu dại rồi tự tử.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, có hư cấu về các mốc thời gian trong sự việc kể trên. Tại đây, Từ Thứ sau khi cáo biệt Lưu Bị mới đề xuất Gia Cát Lượng, trong khi thực tế trong trận đánh Từ Thứ làm Mưu Sĩ cho Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã đầu quân cho Lưu Bị rồi.

Trong TS Online, không làm rõ giai thoại “Mẹ Từ mắng Tào”, nhưng dựa theo La Quán Trung, mẹ của Từ Thứ được ghép vào sự kiện Từ Thứ cáo biệt Lưu Bị và đề xuất cho ông Gia Cát Lượng.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Từ Lão Ph.Nhân

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 22

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong

Xuất hiện: Nhà Từ Lão Phu Nhân – Vĩnh Xuyên Thôn – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giới thiệu Khổng Minh

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu