Trần Chấn – Chen Zhen – 陳震

Trần Chấn – Chen Zhen – 陳震

Trần Chấn, tự là Hiếu Khởi, là một đại thần nước Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người quận Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Kinh Bắc.

Năm 209, Lưu Bị làm Kinh Châu Mục, lấy Trần Chấn làm tùng sự.

Năm 212, Trần Chấn theo Lưu Bị chiếm Tây Xuyên, được phong làm Thục quận Bắc bộ Đô úy.

Năm 225, ông được thăng lên làm Thượng Thư, sau lên làm Thượng Thư Lệnh, phụng mệnh đi sứ sang Đông Ngô.

Gia Cát Lượng gửi ông đưa giúp thư cho Gia Cát Cẩn, ông hoàn thành và được khen tính tình trung hậu, thuần phác, phù hợp cho việc ngoại giao giữa Thục và Ngô.

Trần Chấn đến Vũ Xương, cùng Tôn Quyền đăng đàn thề ước (phân chia sớm đất đai sau khi diệt được Ngụy) rằng Từ, Dự, U và Thanh thuộc Ngô, còn lại Tịnh, Lương, Ký, Duyện thuộc Thục, còn đất Tư Lộ lấy Hàm Cốc làm ranh giới phân chia. Trở về nước, ông được phong làm Thành Dương đình hầu.

Năm 235, Trần Chấn qua đời, không rõ ông bao nhiêu tuổi.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung có thêm chi tiết trước Trần Chấn là thuộc hạ của Viên Thiệu.

Trong TS Online không tái hiện gì nhiều về việc làm nổi tiếng nhất của Trần Đáo phụ trách ngoại giao với Đông Ngô. Ông được thêm vào “phụ họa” cho một số nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trần Chấn

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 61

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Đại Điện Thành Đô – Ích Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Dẫn dân vượt sông, Truy kích chiến Trường Bản, Vũ Nam tái phá Lưu Bị, Trận chiến Bác Vọng

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu