Trương Thuần – Zhang Chun – 張純

Trương Thuần – Zhang Chun – 張純

Trương Thuần là một nhân vật cuối thời Đông Hán, người tự xưng Vương và tạo các cuộc bạo loạn tại phía Bắc Trung Quốc. Ông là người Ngư Dương, Hà Bắc, Ký Châu.

Năm 187, thủ lĩnh quân Ô Hoàn là Khâu Lực Cư nổi dậy chống nhà Hán, đã liên hợp với Trương Thuần ở Ngư Dương tấn công Kế Trung. Trương Thuần dựng Trương Cử làm hoàng đế, còn tự mình xưng làm An Hán Vương.

Trương Thuần cùng Khâu Lực Cư mang quân đánh Ngư Dương, Hà Gian, Bột Hải và tiến vào quận Bình Nguyên. Lưu Ngu bèn sai Công Tôn Toản mang quân truy kích Trương Thuần. Tháng 11 năm 188, hai bên giao chiến ở Thạch Môn.

Trương Thuần và Trương Cử đại bại phải bỏ cả vợ con trốn chạy ra biên ải (Mông Cổ).

Ít lâu sau, thủ hạ của Trương Thuần ám sát ông và đem đầu ông về quy hàng Lưu Ngu.

Trong TS Online, diễn biến nổi dậy giữa liên quân Khâu Lực Cư và họ Trương vùng Ngư Dương được gói gọn trong một nhiệm vụ duy nhất.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Thuần

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 43

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Cạm Bẫy – Địa Nha

Xuất hiện: Cửa Sang Liêu Đông – Lô Long Khẩu – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đại phá quân Ô Hoàn

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu