Trương Cử – Zhang Ju – 張舉

Trương Cử – Zhang Ju – 張舉

Trương Cử là một quân phiệt tự xưng đế ở quận Ngư Dương cuối thời Đông Hán. Ông sinh tại quận Ngư Dương, tỉnh Hà Bắc, Ký Châu, nay là Mật Vân, Bắc Kinh.

Trương Cử cùng với Trương Ôn ở quận Thái Sơn (Thanh Châu) và Trương Thuần khởi sự một cuộc nổi dậy. Lực lượng vũ trang của phiến quân này tổng cộng là 9000. Họ từng dẫn quân tiến đánh các chư hầu khác như Mạnh Mãnh, Công Tôn Toản và một số quan chức khác trong vùng.

Sau đó Trương Cử tự xưng mình là Hoàng Đế.  Công Tôn Toản được lệnh đem quân đi dánh dẹp. Bọn Trương Cử, Trương Thuần và Trương Ôn đại bại.

Trương Cử thua chạy vượt qua Vạn Lý Trường Thành phía bắc, từ đó không còn nghe tung tích gì về ông.

Trong TS Online, Trương Cử không được tái hiện về diễn biến cuộc đời ông, nhưng biến cố tiến đánh Công Tôn Toản được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Cử

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 45

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Tầng cuối Quan Ngoại Liêu Đông (Map Âu Lực Cư) – Liêu Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đại phá quân Ô Hoàn

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu