Trương Chiêu – Zhang Zhao – 張昭

Trương Chiêu – Zhang Zhao – 張昭

Trương Chiêu, tự là Tử Bố, là khai quốc công thần nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người nước Bành Thành, Từ Châu.

Trương Chiêu nổi tiếng học rộng tài cao, kết thân cùng nhiều danh sĩ nổi tiếng khác. Ông từng được tiến cử làm Hiếu Liêm (20 vạn người mới được chọn 1 người làm chức này) nhưng ông từ chối, sau đó được Đào Khiêm tiến cử làm Mậu Tài (cả nước chỉ có 13 người được giữ chức này) nhưng ông cũng từ chối. Việc đó khiến Đào Khiêm tức giận bắt nhốt ông, sau nhờ Triệu Dục cứu mới thoát thân.

Trương Chiêu gặp Tôn Sách ở Giang Đông, Tôn Sách tỏ ra rất kính trọng ông, đối xử với mẹ ông rất hậu khiến ông động lòng mà theo giúp Tôn Sách.

Tôn Sách rất tin tưởng Trương Chiêu, giao toàn bộ việc hành chính sự vụ hằng ngày cho ông giải quyết, không có bất cứ một nghi ngờ nào.

Đến năm 200, Tôn Sách bệnh sắp chết, phó thác việc giúp em của ông này là Tôn Quyền cho Trương Chiêu, và dặn ông nếu Tôn Quyền gánh vác không nổi thì cứ tự mình gánh vác, và nếu không thuận lợi, cứ “thong thả về Tây, đừng lo nghĩ”, ý muốn nói đến Hứa Xương, nơi Tào Tháo đang giữ vua nhà Hán.

Trương Chiêu từ đó hết mực để ý và nâng đỡ Tôn Quyền, luôn đôn đúc việc xây dựng hình tượng một vị chủ mới.

Đến năm 208, Tào Tháo mang đại quân đe dọa Giang Đông. Nhớ lại di nguyện xưa của Tôn Sách, Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền đầu hàng Tào Tháo, nhưng Chu Du và Lỗ Túc khuyên phải đánh. Tôn Quyền nghe theo bọn Chu Du và đại thắng tại Xích Bích. Từ đó, để bụng việc Trương Chiêu khuyên hàng mà diễu cợt và khinh thường ông.

Bằng chứng cho việc Tôn Quyền đánh giá thấp Trương Chiêu là ông luôn bác bỏ ý kiến của Trương Chiêu, đồng thời gạt bỏ mọi ý kiến đề của Trương Chiêu làm Thừa Tướng.

Cao trào đến năm 233, Công Tôn Uyên sai cứ đến kết giao, Tôn Quyền thích thú muốn đồng ý ngay, nhưng vẫn hỏi ý Trương Chiêu. Trương Chiêu kịch liệt can ngăn cho rằng Công Tôn Uyên sẽ trở mặt và nhà Ngô sẽ bị thiên hạ chê cười. Tôn Quyền tức giận dọa xử tội ông, nhưng ông vẫn không đổi ý. Tôn Quyền không nghe theo, sai Hứa Yến và Trương Di mang 1 vạn quân đi sứ, và cho người đến chét bùn kín cổng nhà Trương Chiêu.

Quả nhiên, Công Tôn Uyên trở mặt, giết chết bon Hứa Yến và thâu tóm 1 vạn quân. Tôn Quyền xấu hổ đích thân đến tạ lỗi, nhưng Trương Chiêu cáo bệnh không ra. Người nhà khuyên nhủ mãi ông mới ra và sau đó giữ lệ vào triều chầu vua Ngô đến khi già yếu mới thôi.

Năm 236, Trương Chiêu qua đời, hưởng thọ 81 tuổi. Ông có năm sinh và năm mất trùng với đại thần Đổng Chiêu nhà Tào Ngụy.

Trong TS Online, Trương Chiêu là một trong những tướng hệ Thủy sở hữu kỹ năng Băng Nha Nhẫn vô cùng lợi hại và tiện dụng cho việc rèn luyện. Còn về diễn biến cuộc đời ông, do phụ thuộc vào tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, nên hầu hết các chi tiết cụ thể về di nguyện của Tôn Sách, và việc đi sứ Liêu Đông đều bị lược bỏ, khiến ông không thực sự được thể hiện đầy đủ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Chiêu

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 123

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Băng Đá

Xuất hiện: Nhà Trương Chiêu – Thành Kiến Nghiệp – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chiêu lạm nhân tài, Sơn Việt ra tay, Thảo phạt Sĩ Huy, Biên luận với trung nhân, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu