Triệu Nghiễm – Zhao Yan – 趙儼

Triệu Nghiễm –  Zhao Yan – 趙儼

Triệu Nghiễm là một quan chức triều đình cuối thời Đông Hán, sau quy phục Tào Tháo và phục vụ nhà Ngụy tới thời Tào Duệ. Ông là người huyện Dĩnh Xuyên, tỉnh Hà Nam, Duyện Châu.

Vào cuối thời Đông Hán, chiến tranh giữa các chư hầu nổ ra, Triệu Nghiễm cùng Đỗ Kỳ, và Đặng Triển chạy trốn sang Kinh Châu lánh nạn. Lúc này, Lưu Biểu trấn giữ tại Kinh Châu nghe biết danh tánh ông liên tục cho mời ông về và đối xử như thượng khách. Tuy nhiên, Triệu Nghiễm nhận thấy Lưu Biểu không thể làm nên cơ sự nên liên tục từ chối.

Năm 196, Tào Tháo đón Hán Hiến đế về Hứa Xương, nhận thấy tài lãnh đạo và dùng người của họ Tào, Triệu Nghiễm thuyết phục Đỗ Kỳ và Đặng Triển về quy hàng Tào Tháo.

Năm 197, Triệu Nghiễm được Tào Tháo phong làm Lãng Lăng trưởng. Khi ấy, cậu vợ của Lý Thông phạm pháp, chiếu theo luật phải chịu tội chết, vợ Lý Thông khóc lóc van xin nhưng Lý Thông không can thiệp. Sau khi hành quyết, Lý Thông khen Triệu Nghiễm là người chính trực và đi lại thân tình với ông.

Trong trận Quan Độ, Triệu Nghiễm và Lý Thông được cắt cử ở hậu phương lo chuyện yên dân. Lý Thông muốn thể hiện trước mặt Tào Tháo nên đề xuất tăng thuế để giúp tiền tuyến. Triệu Nghiễm kịch liệt phản đối vì cho đó sẽ khiến dân chúng căm phẫn mà bạo loạn. Đồng thời, Triệu Nghiễm gửi sớ lên Tuân Úc kiến nghị trợ cấp dân để yên dân và được đồng thuận. Nhờ đó, Triệu Nghiễm được thăng lên làm Tư Không.

Sau đó, ông tham gia vào trận phòng thủ Phàn Thành cùng với Tào Nhân và Từ Hoảng, góp công trong việc phân tích tình hình không nên đuổi theo Quan Vũ và được chấp thuận.

Triệu Nghiễm liên tục được thăng quan tiến chức trong các thời Tào Phi và Tào Duệ cho đến tháng 6 năm 245 thì qua đời ở tuổi 75, phong làm Mục Hầu.

Trong TS Online, Triệu Nghiễm chỉ xuất hiện trong một số nhiệm vụ khác xa hoàn toàn so với sử sách ghi lại, tuy nhiên, việc sát cánh cùng Đỗ Kỳ và Đặng Triển vẫn được giữ lại.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Triệu Nghiêm

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 92

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Ném Đá – Thái Sơn Áp Đỉnh

Xuất hiện: Động Thiên Độc 4 (ID Map: 13514) – Uyển Thành – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Ngụy Diên phản chủ, Tất cả đều xong chỉ còn gió đông, Xích Bích Chu Lang

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu