Đỗ Kỳ – Du Ji – 杜畿

Đỗ Kỳ – Du Ji – 杜畿

Đỗ Kỳ là một chính trị gia cuối thời Đông Hán, sau được tiến cử phục vụ nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người thuộc kinh đô Trường An, Quan Trung.

Đỗ Kỳ nổi tiếng về sự hiếu thảo và lòng vị tha, ông bị mẹ kế đối xử rất tệ bạc nhưng vẫn hiếu thảo với bà, đồng thời ông được bổ nhiệm làm quan trấn thủ Hán Trung, ông cai trị nơi đây với chính sách khoan hồng nên rất được lòng dân.

Sau đó, tình hình chính trị trong triều đình trở nên hỗn loạn, Đỗ Kỳ từ bỏ chức quan, sang Kinh Châu. Sau đó, ông được Tuân Úc bổ nhiệm với Tào Tháo và chính thức phục vụ họ Tào từ đó.

Năm Kiến An thứ 10, tức năm 205, Đỗ Kỳ được trao tiếp quản thành Hà Đông, tại đây ông đã dẹp tan quân phản loạn cũng chính bằng chính sách khoan hồng, sau đó cai quản Hà Đông với nguyên tắc cai trị bằng cách không làm gì. Mọi người trong thành đều vâng lời, chịu khó tăng gia sản xuất.

Cho đến khi Mã Siêu và Hàn Toại chống Tào Tháo ở Đồng Quan, Đỗ Kỳ trở thành nguồn cung ứng lương thảo chính trong sự kiện này, đến khi Tào Tháo chiếm được Hán Trung từ tay Trương Lỗ, Đỗ Kỳ được thăng lên làm Tri Huyện.

Năm 222, Đỗ Kỳ chết trong một vụ đắm tàu được Tào Phi giao phó, hưởng dương 60 tuổi, được phong làm Đình Hầu.

Trong TS Online, Đỗ Kỳ bị lược bớt các công trạng về việc cai trị dân và bị biến thành nhân vật “quần chúng” trong các sự kiện lớn của nhà Tào Ngụy.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đỗ Kỳ

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 90

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hội Tâm Nhất Kích – Hỏa Long – Tam Vị Chân Hỏa

Xuất hiện: Rừng Kinh Triệu 1 – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tất cả đều xong chỉ còn gió đông, Xích Bích Chu Lang, Lạc Thành đại chiến

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu